Wikia


2013: 40 meerkeuzevragen, opgelet: namen en situaties kunnen veranderen! De hersengebieden waar processen plaatsvinden worden ook gevraagd (amygdala en hippocampus, pariëtale, ... lob) (vele vragen zijn ongeveer dezelfde als op het forum van Medica http://www.medica.be/forum/viewtopic.php?t=22552)

1. Professor weetikveel wil testen of het drinken van frisdrank (of suikerhoudende drank) invloed heeft op de intellectuele capaciteiten van de studenten. Om dit te onderzoeken laat hij de helft van de studenten een halve liter frisdrank drinken en de andere helft water. 54% van de studenten zijn jongens, 46% zijn meisjes. Wat is de onafhankelijke variabele?

a. het drinken van suikerhoudende drank

b. het geslacht

c. de prestatie op het examen

d. geen van voorgaande


2. Een bedrijfspsychologe maakt een test op om de sollicitanten te screenen voor ze beginnen. Om te bekijken of de nieuwe test betrouwbaar is, vergelijkt de psychologe de resultaten van de ene helft van de vragen met de resultaten van de andere helft. Dit is een voorbeeld van ___

a. Paralleltestbetrouwbaarheid

b. Gesplitste testbetrouwbaarheid

c. Test-hertestbetrouwbaarheid

d. geen van voorgaande


3. Hemineglect is een aandoening waarbij een deel van de gewaarwording aan de linkerkant verstoord wordt. Dit wordt veroorzaakt door beschadiging van de ____ lob

a. Pariëtale lob

b. Frontale lob

c. Occipitale lob

d. Temporele lob


4. Spiegelneuronen zorgen ervoor dat ____


5. Kinderamnesie wordt veroorzaakt door elk van de onderstaande antwoorden, behalve ___

a. De zintuigen zijn nog niet volledig ontwikkeld

b. Kinderen hebben nog geen schema's om structuur te brengen

c. Kinderen kennen nog geen woorden (verhaal) waarmee ze hun ervaringen kunnen opslaan

d. Het geheugen is nog niet voldoende ontwikkeld


6. De illusie van het omgekeerde gezicht is een voorbeeld van ___

a. Figuur-achtergrondscheiding

b. Objectsuperioriteit

c. Goed werkende bottom-up processen

d. weet ook ik niet meer (sowieso fout dus)


7. Alex is afgestudeerd als socioloog en loopt na vijf jaar door Leuven. Daar ziet hij zijn oude economieprofessor en het angstzweet breekt bij hem uit. Hij hield al in het secundair niet van economie. De professor is eigenlijk een sympathieke man. Wat is de geconditioneerde stimulus en wat is de geconditioneerde respons.

a. De professor - angst voor de professor

b. De professor - angst voor economie

c. Economie - angst voor de professor

d. Economie - angst voor economie


8. Een cabaretgezelschap oefent voor een nieuwe voorstelling en ze studeren nieuwe, hopelijk grappige liedjes in. Het leren van "Een zakdoek in mijn jawatte" gaat moeilijker dan het leren van "Jawatte, datte". Dit wordt veroorzaakt door ___

a. Proactieve interferentie

b. Retrograde amnesie

c. Retroactieve interferentie

d. Anterograde amnesie


9. Wat behoort niet tot de zeven hoofdzonden van het geheugen?

a. Vluchtigheid

b. Blokkering

c. Levendigheid

d. Verstrooidheid


10. Mark is verdacht van drie moorden en vier verkrachtingen met mishandeling. De rechter noemt hem "psychopaat", waaruit valt dat niet af te leiden als je zijn verleden bekijkt?

a. Vele korte huwelijken en relaties

b. Parasitair gedrag

c. Suicidaal gedrag

d. Weinig affectie in de relatie


11. Een vierling (broers) wordt geboren met allemaal dezelfde zeldzame ziekte. Rond hun veertigste levensjaar neemt de kwaliteit van het semantisch geheugen zienderogen af. Het procedureel geheugen en nog een periodisch geheugen zijn niet aangetast. Wie van de broers zal zijn job het waarschijnlijkst kunnen houden?

a. Jeff, de verzekeringsmakelaar

b. John, de jazzpianist

c. Jack, de operazanger

d. James, de leeraar Duits


12. Welke van de volgende paren klopt?

a. Anale levensfase - eerste 18 maanden

b. Uber-ich - zedenmeester

c. Latentiefase - vriendschappen met ander geslacht

d. Orale fase - koppigheid


13. Marie ziet haar baas en haar collega Aline heel hard lachen. Ze denkt dat Aline wel iets heel grappigs verteld of gedaan moet hebben om haar baas te laten lachen. Welke oorzaak heeft Marie aan het gedrag van haar baas gegeven?

a. Dispositionele oorzaak

b. Situationele oorzaak

c. Persoonlijke

d. Gedragsoorzaak


14. Alex heeft genoeg van het filerijden en besluit eens een andere weg te nemen. Bij aankomst is hij heel blij, want hij blijkt 30 minuten sneller te zijn. Wat voor conditionering is dit? En van welke bekrachtiging is er sprake?

a. Operante conditionering - negatieve bekrachtiging

b. Operante conditionering - positieve bekrachtiging

c. Klassieke conditionering - positieve bekrachtiging

d. Klassieke conditionering - negatieve bekrachtiging


15. Alex heeft thuis een wild feestje gehouden toen zijn ouders op vakantie waren. Bovendien heeft hij het huis in rommelige staat achtergelaten. Zijn ouders beslissen bij thuiskomst om hem zijn zakgeld te onthouden. Dit is een vorm van:

a. Positieve straf - Secundaire stimulus

b. Positieve straf - Primaire stimulus

c. Negatieve straf - Primaire stimulus

d. Negatieve straf - Secundaire stimulus


16. Marie haatte countrymuziek als tiener. Als studente in Leuven zit ze echter met Alex op kot, die constant countrymuziek draait. Op basis van wat je weet over het fenomeen van loutere blootstelling, wat is dan het waarschijnlijkst?

a. Marie voelt zich aangetrokken tot Alex

b. Marie gaat zich positiever opstellen tegenover countrymuziek

c. Marie legt zich neer bij het feit dat ze af en toe countrymuziek zal horen, maar maakt dan liever een wandeling

d. Marie klopt bij Alex aan en vraagt hem om die muziek stiller te zetten


17. Welk van onderstaande antwoorden zorgt voor het verlies van de identiteit?

a. Retrograde amnesie

b. Functionele amnesie

c. Het syndroom van Korsakoff

d. ...


18. Binoculaire dispariteit heeft te maken met het feit dat ___

a. De retina's van beide ogen twee verschillende inputs opvangen

b. De ogen dichter bij elkaar staan bij focussen op dingen die dichter bij de observator staan/gebeuren

c. De hersenen twee beelden tot één beeld moeten verwerken

d. ?


19. Wat is geen vorm van monoculaire dinges?

a. Textuurgradient

b. Bewegingsparallax

c. Perceptuele herkenning

d. Template-matching


20. In verband met de seriele positiecurve, wat is niet juist?

a. Het herinneren van de laatste termen vervaagt als de proefpersonen eerst terug moeten tellen.

b. Het goed herinneren van de laatste termen heet het Voorrangseffect, want ...

c./d. ?


21. Ooggetuigen zijn gevoelig voor suggestieve vragen, dit heeft te maken met ___

a. Het primacy effect

b. Retroactieve interferentie

c. Blokkering

d. ...


22. Een bepaalde stroming zegt dat mentale processen het gevolg zijn van de ene gedachte die de andere uitlokt, welke stroming is dit en wie is een prominente aanhanger van deze stroming?

a. Nativisme - Locke

b. Associationisme - Locke

c. Associationisme - Descartes

d. Geen van bovenstaande


23. Een nieuwe beschouwing van de IQ-berekening zegt dat twee derde van de bevolking een IQ heeft tussen ___

a. 85 en 115

b. 90 en 110

c. 75 en 125

d. 80 en 120


24. Falsifieerbaarheid betekent dat  ___

a. Andere onderzoekers het onderzoek kunnen repliceren onder dezelfde omstandigheden

b. De resultaten van het onderzoek geëxtrapoleerd kunnen worden naar niet-bestudeerde groepen

c. Een stelling kan geverifieerd worden door onderzoek

d. 


25. Alex en Marie hebben een passionele relatie. Ze willen zich wel beiden engageren, hoewel ze elkaar niet zo goed kennen en het niet altijd werkt. Dit is een voorbeeld van ___

a. Dwaze liefde

b. Lege liefde

c. Romantische liefde

d. Liefde tussen compagnons

26. Een artikel over eenzaamheid, welke stelling klopt niet?

a. De situationele factor bij eenzaamheid blijkt niet de grootste factor te zijn (eerder erfelijkheid)

b. Emotionele eenzaamheid is het gevolg van een onvoldoende kwalitatief sociaal leven.

c. Vrouwen zijn in de regel vaker eenzaam dan mannen.

d. ?

27. Intelligentie en ouderdom, welke stelling klopt?

a. De gekristalliseerde intelligentie van ouderen is ok.

b. Ouderen kunnen wel nog arbitraire relaties leggen.

c./d. ?

28. Zijn de stellingen juist of fout? "de definitie van een persoonlijkheidsstoornis" en "nog iets"

a. Juist en juist

b. Juist en fout

... so on

29. Bij een experiment zoals dat van Milnar (? dat bewijs van gehoorzaamheid) is er sprake van een agentic shift. Wat is dit?

a. De proefpersonen gehoorzamen meer als de proefleider een uniform draagt.

b. De proefpersonen ondergaan een identiteitsverandering.

c. De proefpersonen verlegden hun verantwoordelijkheid naar de proefleider.

d. iets in de aard van b.

30. Marie is ongelukkig op haar werk, want haar baas behandelt haar als uitschot en is nooit tevreden. Toch verandert ze niet van job. De achterliggende reden is waarschijnlijk...

a. valse consensuseffect

b. operante conditionering

c. Stimulusgeneralisatie

d. ?

31. Een onderzoek heeft uitgewezen dat politiekers die voor de verkiezingen meer in de krant hebben gestaan, vaker verkozen worden. Dit is te wijten aan...

a. Beschikbaarheidsheuristiek

b. Representativiteitsheuristiek

c. Valse consensuseffect

d. ?

32. Om een vriendschap te kunnen starten, moet men ___ en ___. Daarboven hebben vrouwen veelal een ___ vriendschap en mannen een ___ vriendschap.

a. zich kunnen blootgeven - aan conflictresolutie doen; side-by-side - face-to-face

b. zich kunnen blootgeven - zich openstellen; face-to-face - side-by-side

c. aan conflictresolutie doen - zich kunnen blootgeven; face-to-face - side-by-side

d. zich kunnen blootstellen - zich openstellen; side-by-side - face-to-face

33. Na een ongeval ofzo heeft Lysander door schade aan de ___ een verminderd concentratievermogen of verminderde aandacht of whatever. Wanneer Lysander nu iets nieuws leert, vergeet hij dit altijd weer. Dit heet ___.

a. Amygdala; retrograde amnesie

b. Amygdala; anterograde amnesie

c. Hippocampus; retrograde amnesie

d. Hippocampus; anterograde amnesie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.