Wikia


Woordjesvraag: 12 woordjes, 6 combinaties maken of chronologisch rangschikken en uitleggen waarom.


- K-selectie - MacLeod / S-planten - lange termijn persistente zaadvoorraad / ecoduct - vispassage (beiden kunnen uitleggen) / vlaggenschipsoort - pandabeheer (definitie kunnen geven) / SLOSS - VEN / kapvlakte – climaxbos /Kuifeend – ontgrondingen (slide met 4 kaartjes van Vlaanderen, twee geven de evolutie van ontgrondingen en zand- en kleiwinningen edm weer, en de twee andere de verspreiding van de kuifeend.)

- Telechorie - Verspreidingslimitatie (tegengestelden) / IUPN - Blauwe Lijst (uit IUPN ontstond IUCN -> rode lijst -> blauwe lijst) / Wet van Beyerinck - Restnatuurlijk (soorten in restnatuurlijke bossen zijn aangepast aan het heersende milieu) / IVON - GNOP (GNOP is onderdeel van IVON) / VLM - Natuurinrichting (de VLM kent oppervlaktes bepaalde functie en is dus zo verantwoordelijk voor natuurinrichting, verkaveling enz.) / Argus - JNM (Argus is ontstaan uit stichting leefmilieu en die gaven veel geld aan werkkampen voor jongeren, vandaar de link met JNM)

- Browsers - reeën / GNOP - milieuconvenant / Competitieven - dominantie van plantensoorten / Galloway runderen - zelfredzaamheid / Wilde hyacint - oude bossoort

- K-planten - S-planten / Grote klaproos – proletariërs / New Forest model - communaal model / endozoöchorie – browsers / morfologische plasticiteit - competitieven

- stresstolerator - hoogveen / talassochore planten – stinzenplant / kapvlakte - persistente zaadbank / myrmecochoor – daslook / IUCN - kwetsbaar/bedreigd / competitieven - verruigde graslanden (?)

- verruigd grasland - dominanten / geplagde heide - persistente zaadbank / akker - ruderalen / wet van beyerinck - telechorie

- anemochorie – stofzaad /IUCN - rode lijst / zoogdierendiversiteit - jonge fase in de bosontwikkeling /Macleod - proletariërs

- VEN en GNOP / Competitieven en verruiging / stresstolereerders en verschraling / telechorie en Grote Klaproos / archeofyten en Wilde hyacint / neofyt – Reuzenbalsemien

- Mestkevers - extensieve begrazing / Duinen - kalkgraslanden / VEN - landschapsecologie / Maaien - mechanisch model / proletariërs - concentratiemethode (?) / oud bos plant – verbreidingslimitatie

- Blankaart – ramsar / oude bosplant – restnatuurlijk / MIRA – natuurdecreet / successie – minimum structuurareaal

- permanente zaadbank, akkers, stress-tolerators, Pianka, climaxbos, K-selectie, Eiken-Haagbeukenbos, Wilde Hyacint, VEN, natuurkerngebied

- D. Cole, Vlinderstruik, Pijpestrootje, plasberm, proletariër, betreding, ecoduct, daslook, topochorie, akkers, CS-planten, neofyt

- endozoöchorie - topochorie - Daslook - Vlinderstruik - neofyt - VEN - RUP - Natura2000 - Pijpestrootje - SLOSS - picagegedrag – CS-plant

- VMM, biotische index, UNCED, biodiversiteitsconventie, SLOSS, epizoöchorie, mestkever, vlaggenschipsoort, Natura 2000, slufter, psammofiel (??), orchideeën

- barochorie, Wilde hyacint, kluut, vlaggenschipsoort, persistente zaadbank, Gewoon wilgenroosje, epizoöchorie, verruiging, slufter, CS-plant, pioniersoort

- SLOSS - VMM, UNCED - Conventie over biodiversiteit, slufter - psammofiel, indicatorsoort - oudbosplant, biologische index - biodiversiteitsaudit, mestkever - epizoöchorie

-agestochorie-lichttekort-K plant-mestzwam-picagedrag-zelftrekkende maaibalk-verkade-natuurmonumenten-dood hout-invertebraten- verbreidingslimitatie- myrmecochorie


Chronologisch rangschikkken (jaartallen) + leg uit + geef hun belang voor natuurbehoud en -ontwikkeling (enkel schriftelijk):

- MINA-raad, RSV, Natuurdecreet, Biodiversiteitsaudit, World Conservation Strategy, De Wielewaal, proletariers, eilandtheorie (een exacte datum is niet nodig, maar probeer het toch ongeveer te situeren)

- BBL, BNVR, Verkade, Natuurmonumenten, Rode lijst (IUCN), Vogelrichtlijn (EU), Habitatrichtlijn (EU), Natura 2000, Natuurdecreet, GHS

- verkade, natuurmonumenten , club van rome , BJN, wet op natuurbehoud , natuurdecreet , UNCED, GHS , NATURA 2000 , blauwe lijsten

- WWF, handvest van Gubbio, map, rup, grime, habitatrichtlijn, IUCN, Vlaamse overheid natuur (of zoiets), natuurinrichting, ...

- conventie van Bonn, RAMSAR (internationaal), natuurdecreet, wet op bescherming bedreigde plantensoorten, habitatrichtlijn, natura 2000, wet op natuurbehoud, aanduiding eerste natuurreservaten in België, conventie van Parijs, Koninklijk besluit Gewestplannen

- MINA, MIRA, World Conservation Strategy, proletariers, eilandtheorie, Instituut voor natuurbehoud, RSV, Ramsar, natuurdecreet

--> Toen ik wou beginnen aan mijn antwoord, zei Hermy dat hij vooral verwachtte dat ik er een juiste 'datum' op plakte en kort zei waarover de begrippen gaan, dus ziet dat ge van alles minstens 1 zinneke uitleg kunt geven, anders begint hij bijvragen te stellen over die dingen waar ge bijna niks over zegt.


Ordenen naar toenemende verschraling + leg uit:

- winter plaggen, afbranden, maaien zonder afvoer, wintermaaien met afvoer, zomermaaien met afvoer, 2 keer maaien met afvoer in late lente en late zomer

- plaggen, afbranden, maaien zonder afvoer, wintermaaien met afvoer, zomermaaien met afvoer, 2 keer maaien met afvoer in late lente en late zomer


- afbranden - wintermaaien - zomermaaien - plaggen (reeds gerangschikt)


Motivatievragen

-Wat zijn de verschillende modellen in natuurbeheer en waarin verschillen ze precies? Welke modellen worden toegepast/zijn toepasbaar in Vlaanderen? Hoe zit het met kleine natuurgebieden? In welke mate kan je recreatie in deze modellen integreren?

- Geef de criteria en categorieën om de status van wilde flora en fauna te bepalen. (Rode lijst) Bijvraag: geef een paar voorbeelden van namen van categorieën.
- Rode & blauwe lijsten: wat zijn het? Belang, classificatie, ontstaan, welke criteria gehanteerd bij het opstellen? (magische woordjes: voorkomen en tendens)

- Het natuurbeheer van Afrika is NIET belangrijk voor het het natuurbeheer (fauna & flora!) in West-Europa. Waar of niet waar? Verklaar. Geldt dit ook voor Spitsbergen op West-Europa?

Fout. Migratie van vogels: De manier dat ze in Afrika werk maken van het behoud van de biotopen en habitats die voor de migrerende vogelpopulatie van belang heeft, heeft invloed op het overleven van onze vogels die tot ginder gaan. -> Reservaten voorzien in Afrika voor trekvogels!

De mate dat ze in Afrika een natuurbeleid hebben dat ook tracht in te spelen op het globale milieu heeft ook weer invloed op ons natuurbehoud (global change) (met natuurlijk die bedenking dat vooral West-Europa daar schuld in heeft)
Spitsbergen: Ook hier toepasbaar, maar dan wel met de bedenking dat het over gelijkaardige habitats moet gaan natuurlijk..., dus ergens hoog in de Alpen of zo ...(hier zou je eventueel wel over endozoöchorie kunnen spreken, maar dan ook alléén maar omdat de kans dat da beestje zijn holleken is toegevroren is in deze situatie groter is) (denk ik)

+ Een paar voorbeelden van soorten geven

- Bespreek de invloed van een zomermaaibeheer (met afvoer van het maaisel) op C-planten en R-planten. Geef enkele voorbeelden uit verschillende biotopen. (+plantenstrategieën)

C-planten gaan verdwijnen of toch alleszins verminderen (bv. adelaarsvaren in bos, grote brandnetel op grasland); R-planten worden gestimuleerd (bv. straatgras als tredplant, klein kruiskruid op akkers)
Bijvraag: Hoe zit het met de zaadvoorraad van die 2? C-planten hebben nauwelijks persistente zaadbank, terwijl dat vrij essentieel is aan R-planten.

- Welke motivaties zijn er voor akkerrandenbeheer? (Welke vormen voor akkerrand beheer zijn mogelijk?) Welke maatregelen kunnen er dan getroffen worden om dit beheer te verwezenlijken? Geef ook aan hoe je dit praktisch tot uitvoering zal brengen.

Motivaties: bedreigde soorten, verdwijnen van KLE, emissiereductie en minderopbrengst randen. Maatregelen: extensief beheer of alternatief gebruik en als betaling: resultaatsbeloning of compensatiebeloning. Bijvraag: is dit alleen voor vrijwilligers of is dat ook officieel geregeld? Zit in bepaalde cluster waarbij gemeente geld kan krijgen van staat (geloof ik)
-> Leer die vijf bladzijden ervan en je weet alles wat nodig is.

- Werkt het voorkomen van dominantie bij planten verrijkend voor de soortendiversiteit van ongewervelden? Zo ja, welk beheermaatregelen worden er best toegepast?

- Hydrologie van een heuvellandschap bv. Hageland in verband met de verschillende vegetatietypes en natuurbeheer. Waar moet op gelet worden bij het beheer? (met die ondoordringbare lagen / kwel / infiltratie / rivieren)

(nadruk vooral op kwellen en verschillen daaromtrent qua vegetatie en beheer)

- Voor- en nadelen van extensieve begrazing op de natuurbeheersmaatregelen. Wat de rol is van begrazing op de overgang van natuurbeheer naar natuurontwikkeling? (die 4 modellen)

- Invloed extensieve begrazing op nutriëntencyclus. Welke effecten heeft begrazing op terrein?- Het natuurbeheer kan opgedeeld worden in 4 modellen. Wat zijn deze modellen en wat zijn de kenmerken? Hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Hoe zit het met oppervlaktes nodig voor elk model? Welke in kleine gebieden? Welke zijn in Vlaanderen toepasbaar? Geef de ontwikkeling van het gebruik van deze visies in de geschiedenis van natuurbehoud in België.

(= Mechanisch model, herder met kudde, communaal model, integraal model)

- Vergelijk maaien, plaggen, kappen en extensieve begrazing. (Toepasbaarheid, kosten, haalbaarheid, vegetatie, praktische problemen)

- "Proletariërs worden onderdrukt door kapitalisten". Leg uit. Van wie is die zin? Wat is de nieuwe visie hierop (Grime)? Bij welke vegetatietypes komt dit voor? (ik dacht overal?)

- Is het traditioneel 19de eeuwse landbouwlandschap (met extensieve begrazing) een goed referentiebeeld voor het natuurbehoud vandaag? Ja of nee? Geef argumenten. Zo niet, wat is het ideale uitgangspunt dan wel? (hier bestaat grote discussie over....)

(+ Definitie voorstellen voor het huidige natuurbehoud.)

- Wat hebben aride, Arctische, beschaduwde en alpiene standplaatsen met elkaar gemeen? Hoe uit zich dat? (iets vertellen over de stress-planten van Grime)

- De natuurwaarden in akkers zijn door recente processen sterk achteruit gegaan. Wat zijn die natuurwaarden (+ plantenstrategieën). Geef een economisch haalbare oplossing om deze natuurwaarde te verhogen. Bijvraag: Wat met sterk bemeste weilanden?

- Wat is introductie en herintroductie en wat zijn de voorwaarden hiervoor in het natuurbeheer? Achterhaald in natuurbeheer of niet? Argumenteer. Zijn ze verboden?

- De bosontwikkeling wordt gekenmerkt door verschillende fasen. Geef deze fasen + koppelen aan verschillende factoren: vegetatiehoogte, aantal plantensoorten, kroonbedekking, aantal boomzaden, aantal vogelsoorten en aantal landzoogdieren. Geef ook het belang voor natuurbehoud. (alles staat op 1 blad in cursus) (tabel die in de cursus staat ...)

- Bosuitbreiding is belangrijk in de huidige bosbouw. Welke adviezen zou je geven vanuit natuurbehoud en wat is het belang van bosuitbreiding in natuurbehoud ?
Zorgen dat ze verbonden zijn met stukken oud bos om grotere opp. dus levensvatbare populaties van oud-bosplanten te krijgen, inheemse soorten gebruiken, beetje over de omgeving vertellen etc.

- In welke biotopen/vegetaties wordt maaien vaak toegepast in het natuurbeheer? Wat zijn de effecten en randvoorwaarden van zo'n maaibeheer? Welke plantenstrategieën zullen het sterkst bevoordeeld worden door maaien?

- Plaggen kan aanzien worden als een maatregelen die zowel stress als verstoring veroorzaakt. Leg uit en verklaar de regeneratie van plantensoorten na plaggen? Leg uit welke invloed maaien en plaggen heeft op de vegetatieve vermenigvuldiging van s, r en c planten.

Zaadbank nodig, dus S verdwijnt, en dat grafiekje met corridor van max. spp. Aantal.

Geldt dit ook voor dieren? Neen, niet getest.

Denk je dat dit zo zou zijn? Neen, uitleggen met dat voorbeeld van fytofagen en forsige soorten.

- Welke regeneratieve plantenstrategieën gebruiken de planten in een geplagde heide?

- Vergelijk maaien en plaggen (op heide en grasland). Bespreek de biotische en abiotische invloeden op de verschillende levensgemeenschappen. Heeft het zin om in een bos te maaien/ plaggen?

- Wat hebben Rietgras, Groot hoefblad en pijpstrootje gemeen? Gevolgen voor vegetatie?

- Wat hebben Riet, Grote brandnetel, Rietgras gemeen? Welke vegetatieprocessen/ strategieën zijn van belang?

- De nieuwe ontwikkelingen in natuurbeheer kunnen omschreven worden als: de natuurlijke beïnvloedingsrelaties in de natuurlijke hiërarchie herstellen. Verklaar en welk effect heeft dit op natuurbehoud vandaag. (maw. ook naar de omgeving van een natuurgebied kijken, vervuiling, hydrologie, …)

- Bespreek de ontwikkeling in het natuurbehoud. Bespreek de gelijkenissen en verschillen. Wat zijn de strategieën?

- Wat is zowat de nieuwe visie op natuurbeheer?
Meer natuurlijkheid, meer natuurlijke processen, wel grotere gebieden nodig.

- Wat is het effect van proletariërs / ruderals (sensu Grime) voor de bosontwikkeling? Kenmerken van de persistente zaadbank van een eiken-haagbeuken middelhoutbos.
- Bespreek het CSR model van Grime. Kan je dit gebruiken om het effect van maaien op grasland uit te leggen?

- Branden -> randvoorwaarden & effecten? Op welke plantenstrategieën heeft dit vnl. invloed?

- Bespreek plantenstrategieën bij hakhoutbeheer, cyclisch gezien.

- Geef het verschil in ontwikkeling van de plantensoortensamenstelling en de gebruikte strategieën bij: a. een stuk land dat wordt opgehoogd met zand afkomstig van een zandgroeve

b. een geplagd weiland op zandgrond

- Leg uit: plasbermen en stroomdeflectoren: verschillen en bouw.

- Bespreek de factoren die de diasporen beïnvloeden in een open plek waar een boom is.

- Zaadbank in een open plek in een grasland. Waardoor wordt deze allemaal beïnvloed?
Zaadbank zelf, historisch bodemgebruik enz., ook verspreiding van elders

- Beheersovereenkomsten: van stiefkind naar troetelkind? Wat betekent dit? Wordt dit toegepast in Vlaanderen?

- Zijn oude kaarten een goede referentie voor het natuurbehoud vandaag de dag? Waarom wel of niet?

- Een gebied met 1/3 bos, 1/3 grasland, 1/3 heischraal grasland. Extensieve begrazing of niet? Densiteit? Welke dieren?

- Landsgebruik is in de vorige twee eeuwen sterk gewijzigd. Daardoor zijn er bossen van verschillende leeftijden. Wat is het effect op de flora en wat zijn de consequenties voor de toekomst (extinctieschuld, fragmentatie, oudbosplanten (trage kolonisatoren), soort-oppervlakte curve, ...)


Scenariovragen

-10ha naaldbos van 20j wordt gekapt op enkele zaadbomen van 120j oud na. Het gebied licht in het waasland op een vochtig tot droge bodem en is omgeven door pioniersbos van berk en wilg en struikhei vegetatie. welke rol speelt verbreiding hier in de tijd en ruimte? Welke beheersdoelen zet je voor op. Welk beheer ga je hiervoor toepassen.

-10ha rietmoeras (150m op het breedste punt) in een landbouwgebied nabij Oostende. Wateraanvoer gebeurt vanuit het landbouwgebied en een stroomopwaarts gelegen dorp. Het water stroomt vanuit het rietland terug naar landbouwgebied. 2ha wordt ingenomen door een ondiepe vijver (max 0.5m) in een oude turfwinningsput (vroeger tot 5m diep). In de buurt zijn er ook lager gelegen oude poldergraslanden. Wat is je algemene beoordeling van dit gebied? Zou je het opkopen en inschakelen voor natuurbeheer? Hoe zou je dan beheer toepassen in functie van water-/rietlandvogels en invertebraten zonder dominantie van riet te verbreken en met behoud van de ondiepe vijver? Hoe verminder je de randinvloeden vanuit het landbouwgebied (zonder beheersovereenkomsten met landbouwers te moeten maken, hij gaf dan twee mogelijkheden: verruiging toelaten met boomopslag (=bufferzone) of nutrientenrijk water afvoeren via een greppel, optie 1 was te verkiezen doordat het ook erosie tegengaat (wat zou kunnen zorgen voor verlanding van het moeras) en aangezien optie 2 ook voor een verlaging van de watertafel kan zorgen)?

- Een natuurgebied van 1000 ha met 10% spontaan vliegdenbos en 10% oud bos en de rest heide gaat over van een mechanisatiebeheer naar een communaal model (met gradiënten van droge heide tot ven). Wat houdt dit precies in? Welke redenen ze hiervoor zouden hebben? Verandert het soort beheer en de genomen maatregelen? Geef mogelijke motivaties voor deze overgang.

Leg mechanisatie en communaal model uit. Voornaamste reden is dat mechanisatiemodel te duur wordt bij stijgende oppervlakte. Andere: natuurlijker, in tijden van weinig vrijwilligers beter want minder werk,... Effect op het beheer: invoeren van extensieve begrazers (ik heb paarden (lage nutriëntenstatus nodig), schapen (oppassen voor lage nutriëntenstatus maar wel historisch gezien) en geiten (verbruik houtige planten) voorgesteld). Er wordt niet meer geplagd of gemaaid enz.

Bijvraag: Wordt er echt niets meer gedaan van die traditionele beheersmethoden? Toch wel, er kan wat bijgestuurd worden (bv. probleemsoorten weg enz.).

- Je hebt drie percelen van 5 ha: een Corsicaans dennenbestand (15j), voorheen droge heide (of gagelstruweel); en twee maïsakkers die vroeger respectievelijk akker en weiland waren. Je mag er 2 kopen van de 3, welke? Waarom? Welk beheer ga je toepassen?

- Een natuurvereniging kan slechts één aankoop doen bij gebrek aan voldoende financiële middelen. Je kan kiezen uit: a. aanplanting van 2 ha met Corsicaanse den, dat hiervoor heide was, of

b. een maïsakker dat hiervoor een grasland (of akker en weiland) was.

Welke van de twee gebieden zou jij aankopen? Waarom en situeer de verschillende mogelijkheden. Toekomstig beheer?

- Beheer van een 10 ha groot moeras met riet (rietveld) in landbouwgebied. Hoe beheren om een goede diversiteit van vogels en amfibieën (of ongewervelden) te verkrijgen zonder de dominantie van riet te doorbreken? Bijvraag: zijn er tegengestelde belangen voor die 2 dierengroepen naar beheer toe?

Hij was ook geïnteresseerd hoe je da echt ruimtelijk zou instellen, anders gezegd, je moet meer zeggen dan enkel in stroken maaien, zeg er ook bij welke oppervlaktes en welke omlopen in de tijd om te maaien.

- Je hebt 30 ha heide (zandige grond): 20 ha droge heide met opslag am. vogelkers en grove den; 5 ha heischraal grasland (met boom- en struikopslag); 5 ha Corsicaans dennenbos. Men wil extensieve begrazing toepassen. Welke grazers, hoeveel? Welke effecten zullen deze hebben?Nog andere beheersmaatregelen? Zo ja, wanneer?
Bijvraag: Je wilt die Am. vogelkers wegdoen maar wat doe je met de grove den?

Laten staan voor structuurverhoging, het is geen pestsoort.

- Natuurvereniging doet aankoop van landbouwland in de scheldevallei nabij de Franse grens. Je kan 25 ha aankopen. Keuze uit 5 ha maïsakker, 20 ha grasland, 1 ha afgesneden meander en 4 ha weiland aan de voet van een helling. Bespreek welke prioriteiten de natuurvereniging gaat stellen. Wat koop je aan? Welk startbeheer? Hoe gaat het verder?

- Je hebt een eiken-essen hakhoutbos van 10 ha, dat oud is (staat op de ferrariskaarten) en 30 jaar geleden omgezet werd naar een populierenbos(zonder hakhout weg te doen). Het ligt in een vallei op zandleemgrond omringd door intensief bemeste landbouwbedrijven en niet grondgebonden landbouw. Welk natuurstreefdoel heb je voor ogen? Welk beheer ga je toepassen en waarom?

- Gegeven: 1 ha afgesneden meander, 2 ha weiland aan voet van helling, 10 ha grasland, 5 ha maïsakker. Je mag 12 ha kopen voor natuurgebied. Wat kies je en waarom? Welk startbeheer ga je doorvoeren en waarom?
Tip hierbij: redeneren is belangrijk! Overloop rustig de verschillende mogelijkheden, fixeer je niet direct op 1 bepaald beheer. Zeg dingen als: "beheer is ook hier afhankelijk van de doelstellingen: najaarmaaien om verruiging tegen te gaan is een optie, maar ruigtekruiden kunnen een zeer rijke ongewervelde fauna herbergen, dus als je dat nastreeft etc." Vergeet de hydrologie zeker niet!

- Een natuurvereniging heeft een gebied van 10 ha aangekocht dat voor de helft bestaat uit een zwaar bemeste akker, vroeger maïs, (kleigrond in Polders) en een lager gelegen verruigd grasland, met hierlangs een kreek. De helft van het akker wordt omgezet naar bos, aansluitend op het oude Elzen-Essenbos (1 ha) dat ernaast ligt. De rest van het akker wordt omgezet naar bloemrijk hooiland/ grasland. Hoe doe je dit? Kan je de ontwikkeling voorspellen?

- Een natuurvereniging wil overschakelen van maaibeheer naar extensieve begrazing voor hun heideterrein van 50 ha (heide met gradient van droge hei naar ven). Geef de argumenten voor deze omschakeling. Seizoensbegrazing of jaarrondbegrazing? Welke grazers?

- Diepe zand- en grindwinningputten hebben potenties voor natuurontwikkeling. Geef aan welke maatregelen jij zou nemen om de omstandigheden voor planten - en diersoorten te verbeteren? Geef ook aan welke de limiterende factoren zijn voor planten en watervogels?

- Welke natuurtechnische ingrepen zou je doen bij een gekanaliseerde en bevaarbare rivier die langs de oever bedekt is met damplanken? Geef ook de effecten op fauna en flora.

- Een Corsicaans dennenbestand (dat vroeger heide was) wordt gekapt, maar nog aantal bomen worden behouden. Het hout wordt met machines afgevoerd. Het gebied ligt in de Limburgse kempen. Er rond ligt een heide, nog een Corsicaans dennenbestand en een pioniersbos van berk en wilg. Er zijn ook wilde grazers. Geef aan welke successie er optreedt en geef ook aan wat verbreiding in ruimte en tijd hier komt bij doen.

- een natuurvereniging krijgt vier percelen van elk 5 ha aangeboden. 1. Grove den dat 150 jaar geleden oudbos was, 2. Corsicaanse den dat 15 jaar geleden droge hei was, 3. maïsakker dat 14 jaar geleden nog akker was, 4. maïsakker dat 14 jaar geleden weiland was. --> je moet er twee kiezen (+argumentatie waarom) en beheer uitleggen.