Wikia


Biosdocumenten Edit

5 september 2017, namiddag Edit

 • De pH in de toplaag van een kalkrijke bodem is goed gebufferd bij pH=7.5 terwijl de pH waarden van carbonaatrijke oppervlaktewaters schommelen tussen 7.5 en 9.5. Waarom is er zo een groot verschil in pH buffering tussen bodem en water? Geef overeenkomstige reacties. Het ging over dat de concentratie HCO- constant in de oppervlakte water, terwijl dit niet het geval is voor de bodem.
 • Waarom is de denitrificatie in de bodems van onze gebieden meestal belangrijker in het najaar dan in het voorjaar? Geef de relevante reacties. (Bijvraag: Waarom is er meer NO-3?)
 • Verklaar op basis van kristalstructuur de oorsprong van variabele lading op de randen van gibbsiet (Al(OH)3) en verklaar hoe ladingsdichtheid (C/m²) afhankelijk is van de samenstelling van de waterige oplossing rond het mineraal.
 • Wat is het weekendeffect bij ozonvorming?
 • Bereken de concentratie Cu in bodemoplossing bij een totale concentratie van 0.001 mol Cu /kg droge stof. De pH van de bodem is 7.0, de bodem bevat 10g organische stof/kg droge stof. De sorptie gebeurt enkel op de organische stof (Humuszuur). De site capaciteit is 0.002 mol/ g organische stof. De sorptieconstanten van de ionen op de organische stof zijn 109 voor H+ en 108.5 voor Cu2+. De bodem bevat 0.2 l water /kg droge stof. De hydrolyse van Cu2+ in oplossing (Cu2+ + H2O = Cu(OH)+ + H+) heeft een Ka waarde van 10-7. Het Cu(OH)+ hydrolyse product adsorbeert niet op de bodem in tegenstelling tot Cu2+.

3 februari 2017, namiddag Edit

 • Een fabriek stoot ammoniak uit, de pH stijgt in de buurt van de fabriek. Waar of niet? Verklaar
 • Geef het kwantitatief verband tussen de pH en de de CO2 druk. Voor een carbonaat rijke rivier en voor een kalkrijke rivier. (De chemische vergelijkingen zijn niet voldoende)
 • Een lange vraag waarbij je een wiskundige vergelijking moest geven tussen de Kd en de tussen de fractie opgelost en de totale hoeveelheid stof in een rivier.
 • Een vraag over plantennutriënten.
 • Oefening: bodem met concentratie arsenaat (veel gegeven), hoe kan je de Ks met factor 10 verlagen door toevoeging van orthofosfaat?

28 januari 2014, namiddag Edit

 • Welke invloed heeft een stijgende CO2-concentratie op de verwering van kalk? (Bijvraag: de bijdrage van CO2 op verwering is redelijk klein, welk algemeen proces versnelt de verwering in veel grotere mate? --> neerslagoverschot)
 • Verklaar waarom er in het najaar meer denitrificatie plaatsvindt dan in het najaar.
 • Bespreek a.d.h.v. de kristalstructuur van gibbsiet wat de ladingsverdeling is aan de randen van dat mineraal.
 • Wat is het GWP (Global Warming Potential) van een broeikasgas? (Bijvraag: wordt CO2 in kilo of mol uitgedrukt?)
 • Oefening: bodem met concentratie arsenaat (veel gegeven), hoe kan je de Ks met factor 10 verlagen door toevoeging van orthofosfaat?

==
11 juni 2012, namiddag ==

 • CO2(g) stijgt, waarom wordt CaCO3 (kalk) verwijderd door verwering?
  • Bijvraag: waarom is in deze streken geen kalk aanwezig alhoewel de pH=6 en op andere plaatsen wel?
 • Kaoliniet en Illiet --> verschil variabele lading tov totale lading, uitleggen obv structuur
  • Bijvraag: twee chemische formules gekregen, zeggen wat wat is, formule verklaren, aanduiden van variabele en permanente lading
 • Na+ in uitwisselingscomplex en ionische sterkte bepalen bodemstructuur. waarom?
 • Natte rijst geteeld --> waarom NH3 en CH4 verlies? (opmerking pKa 9,24 van NH4+ naar NH3, waarom gaat reactie toch op? door algengroei!)
 • Oefening: pH=8, EB=3+pH (uitwisselbare basen, geldt tussen pH 4 en pH 8), EB initieel= 11, 4% organische slib in riviersediment, oxidatiereacties met Fe(II)S, Mn2+, NH4+, in gereduceerd slib: 5 mmol/kg ds Fe(II)S, 5 mmol/kg ds NH4+, 1 mmol/kg ds Mn2+. Wat is pH na oxidatiereacties (hoeveel verzuurd)?


Opmerking

Veel examenvragen op Examenwiki op http://www.landbouwkring.be/ (Examens 3e bac, Bodemchemie)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.