Wikia


ExamenEdit

1) een investeringsanalyse die helemaal niet moeilijk is, maar wel over verschillende jaartallen: vergeet dus niet te delen door je annuïteitsfactor!Als er een restwaarde is: ook eerst van je investering aftrekken vooraleer je de afschrijving gaat berekenen  2)BASF heeft verschillende bedrijven zowel in België als in Duitsland. Duitsland heeft dit jaar verhandelbare emissierechten uitgedeeld voor 95% van vorig jaar, België slechts voor 90%. BASF zegt aan de Belgische regering dat het, mits andere factoren constant, bijgevolg een nieuwe vestiging zal plaatsen in Duitsland en niet in België als er niet meer emissierechten komen hier. Moet de Belgische regering BASF geloven?  3) moeilijk vraagstuk over luchtverkeer  je moet totale kost berekenen, marginale reductiekost, ipv normen een andere overheidsmaatregel voorstellen en kwantitatief dan de welvaartswinst berekenen

Examen 16 januari 2004, 9u-12uEdit

1) Marly-torens in Brussel hebben serieus in brand gestaan, vooral Vlaanderen heeft last. Brussel zegt dat ze alle voorzorgsmaatregelen genomen hebben die ze konden, ze kunnen er niks aan doen, ongelukken gebeuren nu eenmaal. De Vlaamse minister van milieu wil strikte aansprakelijkheid voor zo'n gevallen. a)Wat is jouw advies over die strikte aansprakelijkeheid? b) Techniek om monetaire waarde van reukginder te bepalen?  2)Minister van Economie Fientje Moerman is gecharmeerd door de Toyota Prius (ik denk dat de prof gesponsord wordt), die veel milieuvriendelijker is, maar 2000€ meer kost. Ze wil 1800€ niet-belastbare subsidie geven aan bedrijven om zo'n bedrijfswagen te kopen. Afschrijvingen over 4 jaar. a) Gaan bedrijven dit doen?  b)Is dit een goeie techniek? Beter voorstel?  3) Twee bedrijven in Antwerpen emiteren 10 ton dioxine, Antwerpen wil reduceren tot 2 ton mbv verhandelbare emissierechten. MK(bedrijf A) = 10000X (X= reductie van A) en MK(B)= 20000Y. Wat is de evenwichtsprijs en de netto totale kost voor de bedrijven?

Examen 26 januari 2005Edit

tis een tijd geleden, maar dit waren de vragen ongeveer:  1) Leuven: 20 stadsvegers, kosten 25000 per jaar en per veger aan loonkosten. Nu is er geldtekort. Er zijn twee alternatieven. Ten eerste een belastingverhoging. En ten tweede het volgende voorstel:  stadsvegers weg, 2 "properheidsagenten" die de mensen die afval op straat gooien beboeten. Deze kosten ook 25000 per jaar en per agent. Verwacht wordt dat er 50000 per jaar aan boetes wordt geïnd. Zo financieren deze zichzelf. Er moet dan ook wel 100000 geinvesteerd worden om asbakken op de vuilbakken te installeren. Dit is éénmalig.  Maak een kosten-baten analyse van dit project. (tip (die nog altijd een mysterie is voor mij): laat u leiden door een eenvoudige grafiek en alles zal duidelijk worden)  a) schrijf alle kosten en baten van het voorstel op (max 10 regels)  b) hoe zou je de kost van minder nette straten inschatten? (max 5 regels)  c) schrijf ook alle kosten en baten op vanuit het standpunt van de vervuilers (max 5 regels)  d) conclusie (max 5 regels)  2) Vergelijk een milieuheffing met een systeem van verhandelbare emissierechten als ze hetzelfde niveau van emissiereductie geven. Doe dit op basis van de verschillen voor alle belanghebbende partijen (consumenten, producenten, overheid, ...) (1 figuur + max 10 regels)  3) DCF: Bedrijf kan nieuw procedé installeren. Investering 10 miljoen. Door dit nieuw procedé kan het bedrijf een bepaald label krijgen. Dit label zou ervoor zorgen dat de verkoop stijgt met 100000. Moet het bedrijf deze investering doen?

Examen 27/01/06: open boek  Oef: zie chapter 5 oef1 van het handboek (kopies op bb) Dat was dus gewoon overschrijven...  Vrachtwagens van 90 km/h naar 80 op autosnelweg. Daardoor minder CO2 en minder verkeersdoden. De minister vraagt je advies over deze maatregel. Welke informatie heb je nodig? Met welke methoden kan je de baten schatten? Investeringsanalyse, niet zo moeilijk  Vraag over handhaving. Tabel gegeven. Wat is de verwachte boete? Welke bedrijven gaan zich aan de norm houden? Is de boete en inspectiefrequentie optimaal?

Examen 7 januari 2008Edit

1) een KBA met heel wat gegevens, opletten voor de eenheden want daar durft ze nogal mee spelen 2) a) De stad gent wil de mensen minder laten sluikstorten door de prijs van huisvuilzakken te laten stijgen en gftzakken licht te laten dalen. Gaat dat helpen? b) In tienen willen ze de boetes op sluikstorten verhogen is dit dan beter? 3) Een oef. waar je MS moet gelijkstellen aan MRK, optimale uitstoot gegeven sociale welvaart bepalen 4) Het klimaatprobleem moet worden opgelost door akkoorden, waarom, leg uit adhv een grafiek b) waarom is dat niet gemakkelijk, haal de twee, voor jou belangrijkste moeilijkheden aan.

Examen 23 juni 2008, duur: 3u, Open boek en schriftelijk

ExamenEdit

1) De stad Gent wil het probleem van sluikstorten aanpakken, dit moeten worden gedaan met extra kapitaal en extra mensen. Twee derde zal door de stad betaald worden en een derde moet door de vervuiler betaald worden. Daarom worden de restafvalzakken duurder. a) Waarom zijn er mensen die sluikstorten, verklaar dit vanuit milieu-economisch standpunt. b) Evalueer deze maatregel op efficiëntie, wat zijn de mogelijke problemen Stad Tienen legt belastingen op voor vervuiling van openbare plaatsen door landbouw en grondwerken met boetes van 50 tot 200 euro. c) Evalueer deze maatregel. 2) a) Waarom zijn, volgens jou, internationale overeenkomsten zo moeilijk te bereiken, geef twee redenen. b) Waarom zijn er bij het klimaatprobleem internationale overeenkomsten nodig, leg dit uit mbv een grafiek. 3) Een bedrijf wil besparen op energie, de prijs voor 1kWh elektriciteit kost 0.2 euro. Optie 1: Het bedrijf voert campagne bij zijn personeel om zuinig om te springen met energie. De campagnekost is X euro per maand gedurende 6 maanden, de besparing is Y kWh per maand gedurende 2 jaar. Optie 2: Het bedrijf installeert een zuinigere machine dat X euro kost aan investeringen, de machine gaat 10 jaar mee. De besparing is Y kWh per jaar en het onderhoud Z euro per jaar. Het bedrijf krijgt van de overheid een eenmalige subsidie bij de installatie van Q euro. De kapitaalkost van het bedrijf is 5%. Welk van de twee opties moet de bedrijfsleider kiezen? 4) Bedrijf A en bedrijf B lozen respectievelijk 400 en 1600 ton. De overheid wil de emissie terug brengen naar 960 ton. De totale reductiekosten vergelijkingen van beide bedrijven is gegeven. TKa: 100 + 0.05Ra^2, TKa: 500 + 0.005Rb^2.  a) Welke emissie belasting moet de overheid opleggen? b) Wat zullen de emissie van beide bedrijven zijn na de belasting De bedrijven vinden de maatregel niet fair en willen gelijke emissiereducties, dus beiden 480 ton.  c) Evalueer dit vanuit het standpunt van de bedrijven en vanuit het standpunt van de maatschappij.

Examen januari 2009Edit

1) Klimaatplan Europa: tegen 2020 vermindering van uitstoot met 20%, vermindering van energiegebruik met 20% en 20% van het energiegebruik moet van hernieuwbare energiebronnen zijn. Commentaar die hierop gegeven wordt is: "dit is meer een plan voor hernieuwbare energie dan een plan om een antwoord te bieden op het klimaatsprobleem". Geef uw mening over het klimaatsplan aan de hand van bovenstaande commentaar in 10 regels 2) een simpele investeringsanalyse over mestverwerking. Investering is 20 miljoen over 10 jaar afgeschreven, werkingskosten per jaar 1 miljoen. Door investering gaan de kosten van de mestverwerking met 1 miljoen per jaar naar omlaag (50.000 ton mest tegen 20 euro per kg). Is deze investering de moeite waard? Kapitaalkost is 10%

3) 2 bedrijven. A produceert 610 ton mest en B 2400 ton mest. totale reductiekost van A= 500+0.05 (Qa)² en van B= 200+0.002 (Qb)² (de cijfers kloppen wel niet helemaal). De overheid wil de uitstoot terugschroeven tot 1000 ton. De vragen hierbij waren - hoe groot moet de belasting zijn om kosten efficiënt te werken. (t = MRK, eerst MRKa=MRKb stellen met ) - hoe groot zal de mestproductie van de 2 bedrijven zijn bij de belasting - de bedrijven vinden de belasting veel te hoog en willen een uniforme emissienorm van 500 ton. Bespreek deze emissienorm vanuit het standpunt van de maatschappij en vanuit het standpunt van de 2 bedrijven.

4) Er is olie in een rivier gekomen en heeft heel veel schade gemaakt. De dader is nog niet gevonden. Vragen: - Welke straf zou jij aan de dader geven als die gevonden wordt - welk beleid zou de overheid best voeren om dit te voorkomen en tussen welke dingen zal de overheid hierbij overwegingen moeten maken (Aansprakelijkheid FA/SA,...) - Zal de overheid een sociaal optimaal beleid uitvoeren? nog een vraag (maar ik weet niet meer waar die bij hoorde): - Belgie voert zijn mest uit naar Rusland. Maar nu willen die een belasting heffen, enkel op ingevoerde mest. België dient bij de Europese commissie een klacht in tegen deze maatregel. Welk advies zou jij geven aan de commissie. Geef een grafiek! (Dat is het stukje over GATT in hoofdstuk 17!)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.