Wikia


Biosdocumenten Edit

17 juni 2019 Edit

Theorie Diels

- Waarom moeten neerslaggegevens homogeen zijn om een frequentie-analyse uit te voeren? Wat is homogeniteit? Wat is een reden dat gegevens niet homogeen zijn?

- Definieer en geef eenheid: RAW en capillaire stijging

- Juist/fout: De evapotranspiratie neemt toe met een stijging van de concentratie CO2 in de atmosfeer.

Theorie Van Lipzig

- Wat is het koolstofbudget volgens het ipcc? Wat is stralingsforcering en waarom maakt het ipcc hier gebruik van en niet van emissies?

- actua: waarom was het in februari lenteweer in belgie en winterweer in griekenland? (jetstream)

- Schets de zonale verdeling van SWtoa, LWtoa en Rtoa (dus straling ifv breedtegraad) en leg uit. Waar is de latente warmte straling het hoogst: 0°,30°,60° of 90° en waarom? Teken hiernaast dezelfde grafiek voor een aarde met een statische atmosfeer en oceaan en waar er dus geen warmtetransport van evenaar naar polen is.

- formule dQ/m= cpdT -1/rho dP gegeven, leid hieruit het verzadigd adiabtisch verval af in functie van p en T

Oefeningen Diels (tabellen uit de cursus zelf meenemen! je krijgt enkel formularium en dat papier/Box om ETo te berekenen)

- Lemige zandbodem, tomaten met Kc, p en worteldiepte gegeven. Om de hoeveel dagen moet er geïrrigeerd worden?

- Bereken de dampspanningdeficit met Tmin en Tmax gegeven

Oefeningen van Lipzig

- Stuve diagram gegeven met temperatuursverval van een luchtlaag van 950hpa tot 900hpa en het dauwpuntstemperatuursverval (de luchtlaag was een inversie). De luchtlaag stijgt 2,5km en de gemiddelde temperatuur in de afgelegde weg is -9°C. a) Toon met het stuvediagram hoe de stabiliteit verandert met de stijging. is de luchtlaag stabiel/onstabiel/voorwaardelijk stabiel na stijging? b) Welk temperatuursverval volgt de luchtlaag na stijging? c) Een luchtbel met T=.. en Td=.. aan de onderzijde van de laag (950hpa) begint te stijgen, op welk drukniveau is het LCL? d) wat is het percentage gecondenseerde waterdamp als de luchtbel uit c 2,5km gestegen is?

- IPCC stellingen: 1) Door irrigatie verandert het klimaat lokaal, de temperatuur neemt zowel overdag als 's nachts af door de verdamping. 2) Multi-decadale veranderingen in kortgolvige straling op het oppervlak worden veroorzaakt door veranderingen in emissiviteit van de atmosfeer.

18 juni 2018 Edit

Theorie Diels

-de energiebalans voor een verdampend oppervlak geven, en zeggen hoe je het systeem afbakent met schets.

-Geef eenheid en definitie: veldcapaciteit. dauwpuntstemperatuur.

- juis of fout: Kc brengt bodemfactoren zoals water- en nutriëntenstress in rekening. (iets in die aard)

Theorie Lipzig

-Waarom is de lucht blauw en wolken wit? Waarom worden er wolken gevormd bij stijgende lucht? Noem de belangrijkste luchtstijgingsmechanismen. Hoe zie je op een radarbeeld het verschil tussen stratiforme en convectieve neerslag?

-Actualiteit:

 • wat was het onverwachte gevolg van het smelten van het arctisch zeeijs .
 • Belangrijkste invloed van smelten van ijs op de stralingsforcering, en wat is stralingsforcering. waarom wordt het smelten van het zeeijs niet in de tabllen van het IPCC voor stralingsforcering opgenomen?
 • is de netto stralingsflux aan de polen negatief, nul of positief?
 • Invloed smelt zeeijs op thermohaliene circulatie. 

-Geef een formule voor de temperatuur waarop er mist gevormd wordt, met p q en T en enkele constanten. Dus delta T i.f.v. p q en T.

Oefeningen Diels

-Een zandbodem, mais met wortellengte van 80cm, ET0 is zoveel mm per dag, het heeft al 15 dagen niet meer geregend, p=0.55, Kc is 1.1 , moet de boer irrigeren om oogstverlies te vermijden of niet? stel dat de boer zijn 2 hecatare land nu terug wil aanvullen tot veldcapaciteit, hoeveel water moet hij dan toevoegen? (een extra oefening van dezelfde aard staat op toledo!)

-Voor die stad in Mali (coordinaten gegeven, geen kuststad) op 15 juli: wat is de Ra? Enkel Tmin en Tmax gegeven.

Oefeningen Lipzig

-Stuve met temperatuursverloop gegeven. Begin T en Td gegeven,

 • Wat is q en RH op grondniveau?
 • op welke druk en hoogte is er condensatie?
 • Op welke hoogte LNB?
 • hoeveel waterdamp is gecondenseerd op LNB, je mag ervan uitgaan dat hier RH = 100%

- IPCC stellingen:

 • het IPCC stelt dat er meer straling de atmosfeer binnenkomt dan dat er straling uitgaat.
 • In China is er sinds de jaren 50 een daling in netto stralingsflux door vervuiling.

19 juni 2017 Edit

Theorie Diels

- De aerodynamisch vergelijking van de latentewarmte geven. Een schets geven. Alle variabelen uitleggen en hun eenheden geven.

- Het effect van herbebossing op de runoff van de rivieren bespreken.

Theorie Lipzig

- Waarom waarom er in Peru overstromingen? Wat is er aan de hand met het water voor de kust van Peru? (ging over El Nino, gezien bij de actualiteit)

- Lima met Recife vergelijken. Er waren diagrammen van de temperatuur en vochtigheid weergegeven, en een kaartje. Waarom valt er in Recife meer regen?

- Wat is ITCZ?

- Hoe zit het met de uitgaande SW en LW en de inkomende SW en LW op de ITCZ. Is dit veel of weinig vergeleken met de Belgie?

- Een afleiding geven over de temperatuurs verandering bij mist vorming. Er moest de Temperatuur, druk en specifieke vochtigheid in voorkomen (en eventueel nog andere meterologische constanten).

- Er was een kaartje gegeven van de Belgische kust. Met een bolletje boven het land en een boventje boven de zee. Dit was het traject dat een vliegtuig aflegde met een barometer er in. Waar is toont de meter de hoogste waarde? Op welke plaats zal er het snelst wolken vorming optreden? Waarom wordt er kwik en niet water gebruikt?

Oefeningen Diels

- Een lange uitleg over een boer die twee dingen zaait. Maar hij kan deze ook op een grotere oppervlakte zaaien. En je moest zeggen wat de beste oplossing was (ging over waterstress). Je had de Ky waarden van de beide gekregen. En ook het aantal hectare van de twee planten dat nu zaait. En het totaal aantal hectaren dat je zou kunnen zaaien.

- Frequentie-analyse afmaken.

Oefeningen Lipzig

- Een stuve diagram met verschillende opdrachten er bij. Hoogte wolken vorming, druk, RH.

- Ook opdrachten rond het stralings model (verandering van Albedo en Stralingsforcering). De uitgekomen stralingsforcering vergelijken met die van het IPCC

13 juni 2016 Edit

Theorie Diels

Formules voor latente warmteflux en voelbare warmteflux uitleggen in de Penman-Montieth vergelijking.

Overschrijdingskans en TAW uitleggen.

Stelling over bomen planten in de Sahel en de relatie met de grondwatertafel.

Theorie Lipzig

2 steden op dezelfde breedtegraad hebben een verschillend temperatuur -en neerslagpatroon. Hoe komt dit?

Cyclus van convectieve cel uitleggen met een gegeven grafiek.

Afleiding van SWtoa (afleiding van So met andere symbolen). Wat als de aarde een bol was en wat als de aarde een schijf was.

Oefeningen Diels

LGP en ariditeitsindexen berekenen

Frequentie-analyse afmaken. Op de grafiek de neerslaghoeveelheid aflezen bij een bepaalde overschrijdingskans.

Oefeningen Lipzig

Stuve diagram met verschillende opdrachten

2 stelling over IPCC

12 juni 2015 Edit

Theorie Diels

Uitleggen vanwaar eo(Tc) -ea komt in de afleiding naar Penman-Monteith vgl en waarom deze vervanging gebeurt.

Begrippen: overschrijdingskans, netto straling Rn en Kc

Theorie Leipzig

Waarom komt er vochtig,gematigd klimaat voor aan westkust van continenten? Waarom is de temperatuur hoger in vochtig subtropisch klimaat dan in nat tropisch klimaat? Waarom komen er geen aride klimaten voor bij de evenaar? Wat is de invloed van de oceaan op de landtemperatuur?

De mistlaag in de winter aan de kustlaag van Peru uitleggen, zeggen welke soort mist het is en een tekening maken hoe deze mist gevormd wordt.

Er wordt een simpele stralingsmodel gegeven waar je moet zeggen welke factoren LWtoa en LWsurface en DeltaF opmaken en dan T0 en T1 hieruit afleiden

Oefeningen Diels

Gegevens verwerken om een homogeniteitstest op te doen

Rs bepalen aan de hand van beperkte gegevens (enkel Tmax en Tmin en info over locatie)

Oefeningen Leipzig

2 stellingen over IPCC

Oefening over een luchtlaag die zich verticaal verplaatst, aanduiden op een stuve-diagram en dan nog wat dingen berekenen zoals de massa lucht en massa waterdamp

28 Augustus 2014 Edit

Theorie Diels

 • hoe hebben de klimaatsveranderingen invloed op de ET0 geef weer door middel van een tabel
 • woordjes: terugkeerperiode, (bulk) iets met oppervlakte
 • stelling

Oefeningen Diels

 • probility plot maken en hoeveelheid neerslag bij een bepaalde terugkeertijd berekenen
 • iets over een gewas en om de hoeveel tijd dat die geirrigreerd moet worden

Theorie Leipzig

 • waarom is het aan de westkust natter dan aan de oostkust
 • waarom is het aan de evenaar natter dan in de woestijn
 • waarom is de middag temperatuur in een vochtig subtropisch klimaat hoger dan in een nat tropisch klimaat
 • hoe heeft de MOR invloed op het klimaat (werd recent beschreven)
 • een vergelijking over straling
 • ...

Oefeningen Leipzig

 • stralingsenergie berekenen
 • temperatuursverandering voor een droog adibaat naar een verzadigd adiabaat te gaan op zelfde hoogte
 • temperatuursverandering en hoogte waarop kolom verzadigd is
 • iets met de verhouding van massa water en lucht in die kolom
 • 2 stellingen uit IPCC

25 Augustus 2014 Edit

Theorie Diels

Geef de twee componenten van de FAO Pennman-Monteith vgl. en geef dit schematisch weer.

Woordjes verklaren: Kc, Propability, ...

Oefeningen Diels

De dampspanning deficit berekenen aan de hand van de minimum -, maximumtemperatuur en de vochtigheid

Homogeniteitstest van Weibull (of Buisman?) uitvoeren op gekregen waarden

Theorie Van Lipzig

Verklaar wolkvorming en geef de verschillende stijgingsmechanismen

Waarom is de lucht blauw en wolken wit?

1. Wat is PW?

1a. Vraag over India waar je de hoge neerslag moest verklaren en zeggen of er ook hoge neerslag was in het noordelijk deel, ten noorden van India (Orografisch).

Verschil tussen convectie en conductie.

Leidt de droge adiabaat af vanaf de hoofdwet van Thermodynamica

Oefeningen Van Leipzig

Druk gemeten op een berg extrapoleren naar zeeniveau

Geef de hoogte van een kwikthermometer bij een bepaalde druk (dichtheid, druk, T en hoogte waarop de thermometer zich bevindt zijn gegeven).

IPCC:

In koele jaren van La Nina is er een netto verlies van energie

Na testen op de effecten van urbanisatie kan het broeikaseffect met 5% verlaagt worden.

16 juni 2014 NMEdit

Deel Diels

theorie (gesloten boek):

- leg uit en geef berekening: TAW en LGP

- stelling: een bosvegetatie heeft een grotere aerodynamische weerstand dan een grasvegetatie.

Oefeningen (open boek):

- een tomaat gewas in een aride gebied op lemige zandbodem wordt behandeld met druppelirrigatie. De ETadjc is 5 mm/dag. De wortelzone is 0,4m diep. Indien het bodemwater profiel kleiner wordt dan 40% van het totale Wr krijgt men productievermindering en moet er geïrrigeerd worden (p= 0,40). Om de hoeveel tijd moet er geïriggeerd worden?

- Uit een weerstation waar je de coördinaten van kent krijg je de gemiddelde maximum temperatuur en minimum temperatuur. Ook de maand wordt gegeven. Voor de rest heb je geen gegevens (n wordt dus niet gegeven). Bereken Rs.  

Deel Lipzig 

theorie (gesloten boek):

Je krijgt een grafiek van de gemiddelde neerslag per maand en de gemiddelde temperatuur per maand van Tokyo en Tarfaya (liggen op dezelfde breedtegraad). Je weet dat het weerstation van Tokyo zich op 5m boven de zeespiegel bevindt en die van Tarfaya op 60m.

- Kan het hoogte verschil verklaren waarom de temperatuur in de zomer hoger ligt in Tokyo dan in Tarfaya? (leg uit waarom wel/niet) 

- Waarom is het in de winter warmer in Tarfaya dan in Tokyo? (ik dacht met warme golfstroom)

- Waar zal de absolute waarde van LW en G het hoogst zijn + leg uit?

Beschrijf het verloop van een convectieve cel in de atmosfeer (verloop staat aangeduid op een stuve diagram, bespreek LCL LFC LNB en LI).

Je krijgt een figuur wat ze de atmosfeer als 1 greslaag beschouwen en het bodemoppervlak. Je krijgt 2 formules van stralingsmechanismen, de rest onbreekt. Geef de formule van LW(surf) en LW(TOA) en stralingsforcering. Leid hieruit een formule af voor T0 en T1.

Oefeningen (open boek):

Je krijgt een grote oefening van het stuve diagram. Hierbij is de lucht al van aan het oppervlak verzadigd (RH = 100%). Duid op het stuve diagram "stabiel" en "onstabiel" aan, teken het verloop vanaf 19°C, bereken massafractie op 750 hPa, duid LCL en LNB aan, ... .

2 stellingen IPCC:

- Men heeft via panevaporatie kunnen aantonen dat sinds 1950 de ET is gestegen door menselijke activiteit (of zo iets)

- Vooral de socio-ecologische gebieden zijn significant warmer geworden. 

13 JUNI 2014 VMEdit

Deel Diels

theorie (gesloten boek):

bespreek de energiebalans van een begroeid oppervlak, geef de formule een schets en de uitleg van alle parameters in de formule

begrippen: RAW en terugkomtijd

juist/fout: iets met de terugkomtijd en dat je die berekening niet mag doen bij ariede klimaten

oefening (open boek):


Bereken ET0: ge kreeg gewoon allemaal weerparameters en moest die dan gewoon invullen in een blad waar alle berekeningen en formules al opstonden.

Deel Van Lipzig


theorie (gesloten boek):

Zet op een grafiek Rs, Rl en Rnetto uit volgens breedtegraad, waarom volgt dit dit patroon en hoe zou het patroon eruit zien als er geen latente warmte naar de polen getranporteerd werd. (als de oceaan en de atmosfeer statisisch zijn).

Wat is delta18O? dan een afbeelding dat er in de ijskap een verschillende delta18O zit in de zomer en in de winter en hoe delta verandert als de ijskap hoger komt de liggen en er minder waterdamp condenseert boven de ijskap.

leid een formule af die q relateert aan T, deltaT en p

oefeningen (open boek):

oefening in verband met stuve diagram, temperatuurverval, verandering in vochtigheid, LCL, ... geven

twee juist/fout over IPCC: (paginanummer en uitleg ook geven)

Slechts 1 procent van de inkomende kortgolvige zonnestraling gaat door naar het klimaatsysteem.

Sinds 1990 is door het broeikaseffect de neerwaartse langgolvige straling met 5 procent toegenomen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.