Wikia


examen januari 2016

1) woordjes: Spekwortel-geofyt- Ripochorie – teeltaarde- Urbanofoob- struikhei r-habitat –EPS euhemeroob –schuimglas

1.Bermbesluit: a) doel en benaderingen b) voor wie opgesteld c) mogelijkheden voor verwerking van maaisel en hun haalbaarheid

2.Oud industrieterrein dat volledig vlak gemaakt is van 2 ha en gelegen naast de Dijle. Er ligt puin dat niet afgevoerd mag worden en een deel (0.5ha) is gesloten verhard. Maak hiervan een heempark. Er is een secundaire school die gebruik wil maken van het park, en ook van de buurt is er vraag voor recreatief gebruik. 1) wat ga je toevoegen 2) welke principes van milieubouw pas je toe 3) hoe kan je de vegetatievorming versnellen

Augustus/september 2015

- Je bent groenbeambtenaar van een gemeente in de stadsrand, en krijgt het beheer over bermen langs 200km wegen. a) Hoe zal je het aanpakken? b) Waarmee moet je rekening houden? Juridisch of anders. c) Welke prioriteiten maak je? d) Hoe ziet het beheer er precies uit?

- 12 woordjes (niet juiste volgorde): Grote Weegbree, Kolb, William Robinson, urbanofoob, motte, ziggurat, daktuin, oligohemeroob, bims, muurvegetatie, S-habitat, halfopen verharding

- Stad wil een nieuwe parking aanleggen (1ha) van 2 verdiepen hoog in waterdicht beton. Het dak kan slechts 200kg/m² dragen, exclusief sneeuwlast. De zijkanten zijn dicht (10m breed, 8m hoog) en open als verluchting (4m breed, 8m hoog). Er is een toegangsweg van 10x100m, waarvan 300m² weg, rest begroening. Welke begroening stel je voor om zo veel mogelijk de negatieve effecten van het gebouw weg te werken, waarbij rekening houden dat het onderhoudsvriendelijk moet zijn. Geef ook specifieke soorten? => dakbegroening, gevelbegroening, bermbegroening.

Examen van 27-01-2012:

1. Hoe kunnen bermen legaal worden beheerd? (verschillende mogelijkheden aanhalen, zoals maaien (1ste keer na 15 juni en eventuele 2de keer na 15 september), begrazen, gebruik van halfparasieten, infrastructuur aanpassen, verboden pesticiden te gebruiken vanaf 2004 behalve na aanvraag vanaf 2015 maar langzaamaan afbouwen, ... en daar een beetje rond vertellen)

2. De beruchte 12 woorden waar je 6 paren van moet vormen. De mijne waren: wadi, refugium, retentie, halsbandparkiet, stadsrand, bims, epoxyhars, preventief beheer, Wilde hop, hemikryptofyt (dacht ik), succulenten, endozoöchorie (ze staan niet in de juiste volgorde!)

3. Toepassingsvraag: Aan de Vaart willen ze een nieuwe woonwijk bouwen, maar in de buurt staan overal vervallen gebouwen en ligt bouwpuin. Dit is geen goed visitekaartje voor de toekomstige bewoners. Jij krijgt carte blanche om te doen met dit gebied wat jij wil om het meer groen te maken. De voorwaarden zijn wel dat het bouwpuin het terrein niet mag verlaten en de verzegeling van de bodem niet mag toenemen. Mulch mag wel worden aangevoerd. Welke zachte- en harde groeninfrastructuren zou jij aanbrengen? Wat zijn de functionele effecten op het gebied? Hoe zou je het gaan beheren?


Examenvragen van het bio-ingenieursforum:


Vragen 17 januari 2012

Vraag 1

Welke effecten heeft systematische begroening op de leefomgeving in een stedelijke woonwijk? Is het reëel om systematische begroening toe te passen?

Vraag 2:

Woordjes:

Hündertwasser-daktuin, tras-portlandcement, muurplanten-ingeburgerd, snoeihout-Lansink, HPG-TCM, oligohemeroob-urbanofoob

Vraag 3:

Een studentenbeweging wilt een huis bouwen met een plat dak. Ten zuiden van het huis ligt een terras van 200m² met een pergola met houten steunpalen van 3m hoog en 10 cm dik. Op de pergola is een traliewerk gevestigd bestaande uit metalen staven van 15 cm hoog, 3 cm dik en 60 cm uit elkaar. Daarnaast ligt een gazon van 500m². Omdat het huis en het terras een grote verzegeling met zich mee brengt, moet de retentie van het regenwater minstens 80% bedragen. Het overige water moet zo goed mogelijk opgevangen worden. Ook zijn er geen middelen om een airco aan te schaffen. Plus de studenten willen in de zomer op een koel terras zitten.

1) Welke begroeningen stel je voor?

2) Leg dit technisch uit: materiaal, aanleg, soortenkeuze

Vrijdag 17januari 2012

1) tuin vs landschap (beperkt, bewerkt, beschermd), pas toe op natuurtuin, wilde plantentuin, baroktuin

2)bims- succulent, endozoochorie- halsbandparkiet, epoxyhars-preventief beheer, wilde hop- hemicryptofyt, wadi-retentie, stadsrand- refugium

3) gebouw: 15 verdiepingen, zijvleugel: 4 verdiepingen waarvan het dak oorspronkelijk een parking moest worden, er moet voor een temperend effect gezorgd worden, de mensen moeten op het dak kunnen om te pauzeren. a: doe een eerbaar voorstel voor begroening, b: schetske, c:onderhoud?

1999-2000 eerste zit

Reeks 1

1. Vraagjes over paper

2. Vergelijk wilde plantentuinen met daktuinen en natuurtuinen wat betreft aanleg, onderhoud en ontwikkeling

3. Geen een overzicht van de opbouw van een extensief groendak op plat dak met een overzicht van alle functies van de verschillende lagen

4. Naast curatief beheer van begroeiing op verhardingen is er ook preventief beheer. Waarvoor staat dit?

Reeks 2

1. Paper

2. Gegeven; een industrieterrein van 1,5ha die braak ligt langs de Dijle in Leuven. U moet een plan voor een heemtuin maken waarbij u rekening houdt met de nabijheid van de rivier en het stedelijk milieu. Hoe gaat u tewerk en met welke pricipes moet rekening gehouden worden?

Reeks 7

1. Wat zijn de basiskenmerken van tuinen? En wat voor impact heeft dit op natuurtuinen en wilde plantentuinen?

2. Problemen van klimplanten als facadebegroening? En wat zijn de mogelijkheden om dat te verhelpen?

3. Bermdecreet…

2001-2002 eerste zit

Reeks 1

1. Gegeven: berm in de polders langs een weg met brandnetel en nog iets anders, de bodem is rijke klei, hoe moet je dit beheren? (bermdecreet) en wat zijn de gevolgen van dit beheer op flora, fauna en fytomassa?

2. Studiebureau moet gaan nagaan hoe dak van parking in een natuurtuin kan omgevormd worden? Hoe zou je dit doen?

3. Geef factoren die kosten beinvloeden van beheer van vegetatie op verhardingen.

4. Combineer de juiste woordjes: italiaanse aronskelk en stinsenplant, euhemeroob en intensief groendak, astandsgevelbegroening en clematis montana, ecopolis en thalingii, straatvoegen en bryo-saginetum

Reeks 2

1. Klimplanten hebben in een stedelijke omgeving een belangrijke invloed op het milieu (in brede zin). In welke zin oefenen zij invloed uit en bespreek de voorwaarden waaraan de klimplanten moeten voldoen om die invloed uit te oefenen.

2. Vergelijk natuurtuin en wilde-plantentuin naar aanleg onderhoud en ontwikkeling.

3. Een gemeentehuis heeft een plat dak met een grindlaag van 15 cm met als oorspronkelijke bedoeling om er een parking op te maken. Wat zijn de voorwaarden en mogelijkheden tot omvorming tot een groendak en welk type. Bespreek de opbouw en toepassingen van dat type

4. Wat houdt preventief onderhoud van vegetaties op verharding in?

Reeks 3

1. In welke zin verschillen standplaatsen in de stad van het platteland. Wat zijn de gevolgen hiervan voor fauna en flora? Wat is het belang voor groenbeheer?

2. Wat is de ladder van lansink? Hoe kan die toegepast worden op bermbeheer? Is het maaisel van bermen composteerbaar en geef aan waarvan dit zal afhangen.

3. Leg een groendak aan op een garage

4. Een eigenaar van een bakstenen huis wil zijn gevel begroend zijn. Hij houdt van mooie bloemetjes, maar niet van besjes (hij ziet niet graag vogeltjes, zijn stoep zou eens vuil kunnen worden) de gevel is 10m breed en 3m hoog en is naar het zuiden gericht. Welke planten best en waarom?

Groenbeheer – Martin Hermy 6

2002-2003 eerste zit

Reeks 1

1. Geef ecologische factoren die plantendiversiteit in een berm beïnvloeden, en zeg ook telkens of het een positieve of een negatieve invloed is. Geef het verband tussen de plantendiversiteit en de geproduceerde biomassa.

2. Welke invloed heeft systematische gevelbegroening op de leefomgeving? Is het mogelijk om gevelbegroening systematisch toe te passen?

3. Vergelijk mechanisch en thermisch beheer bij vegetaties op halfgesloten verhardingen

4. Ecopolisstrategie, iets met de waterflow

Reeks 2

1. Geef de verschillend variabelen die belangrijk zijn bij het ontwerp en aanleg van een natuurtuin. In hoeverre is een permanente zaadbank hierbij belangrijk. Hoe kan men de tuin sneller dichtbegroeid krijgen?

2. Geef de verschillende taxa die klimhulpen nodig hebben. Bespreek de opbouw.. en vbn

3. Leg uit: vlaco, lansinck, agestochorie, auto’s, halsbandparkiet, ingeburgerd, sukopp, stadsecologie, muurvegetatie, S habitat

Reeks 3

1. Doelstellingen en belangrijkste bepalingen van het bermbesluit?

2. Dak van een ziekenhuis: leg een groendak aan

3. Sommige van de beschikbare klimplanten zijn bij ons niet winterhard. Geef taxa + oplossing om hun gebruik toch mogelijk te maken. Clematis: wat maat de soort specifiek toepasbaar als gevelbegroening?

4. Leg uit: euhemeroob, hemocryptofyt, antrofyt, ripochorie, buxus, urbanofoob, moestuin, wilde hop, transport, klassieke franse tuin, pijpestrootje, adventief

Reeks 4

1. Je ben ambtenaar bij de dienst groenbeheer van een verstedelijkt gebied. Hoe ga je een plan uitstippelen voor het bermbeheer, bij beperkte financiële middelen.

2. Een eigenaar van een huis met een hellend dak met dakpannen wil een groendak aanleggen: bespreek de mogelijkheden en opbouw van zo’n groendak…

3. Geef de successie van muurvegetaties. Hoe gaat men in het ecologisch beheer zo’n vegetatie beheren?

4. Schoffelen en krabben is ontoelaatbaar bij ecologisch groenbeheer. Wat zijn de alternatieven?

Reeks 5

1. Bermbesluit: doelstellingen, belangrijkste bepalingen, voor wie? Hoe geraak je maaisel kwijt?

2. Een aantal beschikbare gevelbegroeiingen in België zijn niet winterhard. Hoe kan je deze toch gebruiken en geef vbn van taxa

3. Dak van ziekenhuis 5° helling, bitumen bedekt met 15cm grind. Je wil een groendak. Wat zijn de mogelijkheden en geef de opbouw van het systeem.

4. Leg uit: buxus, urbanofoob, euheroon, wilde hop…

2003-2004 eerste zit

1. Heeltuin op industrieterrein

2. Gevelbegroeiing zorgt voor schade aan muur, nuanceer

3. Begroenen van een dak met bitumen

4. Kolonisatieproces op muur

2004-2005 eerste zit

1. Je hebt een wegberm van 10m breed. De bodem gaat van zand naar klei naar een beekje. Wat zou je doen als beheerder? Waar moet je volgens de wetgeving rekening

Groenbeheer – Martin Hermy 6

mee houden? Wat ga je met het maaisel doen? Geef voordelen van je beheer (voor fauna en flora). Probeer de kosten te drukken, wie beheert de wegbermen?

2. Woordjes: robinson, kohler, daktuin, extensieve groendaken, donjon, straatsteenvoegen, muurvegetatie, bryo-sagetum, oligohemeroob, urbanofoob, ziggurat

3. Universiteit is een nieuw gebouw aan het bouwen. Zal plat dak hebben met 1ha. Er zijn voetpaden, wegen en ook een smalle strook sterk aangedrukte aarde. De wegen zullen na de werken slechts voor de helft meer gebruikt worden. Wat kan men hier doen om de infiltratie te bevorderen. Wat zijn de voor en nadelen?

2005-2006 eerste zit

1. Is gevelbegroening schadelijk voor de gevel, ja of nee? Geef concrete voorbeelden

2. Het ronde dak boven een podium van de feestzaal van het boerenkot bestaat uit bitumen, men wil daar een groendak aanleggen, hoe ga je tewerk?

3. Langs de dijle in leuven ligt 1,5 ha oud industrieterrein, waarvan de gebouwen gesloopt zijn, leg een uitheemse tuin aan. Hou daarbij rekening met de rivier en het stedelijk karakter.

4. Geef de processen bij de evolutie op een bakstenen muur. Hoeveel jaar tussen de klimatologische verwering en de 1e kruiden? Wat is ongeveer de pH wanneer de eerste kruiden zich op de muur vestigen?

5. Mogelijkheden voor muurvegetatie van wilde planten in Vlaanderen (maw geef van elk type kimop een in Vlaanderen wild voorkomende soort)

6. Ladder van lansink en bermmaaisel? Kan bermmaaisel gecomposteerd worden + uitleg

7. Woordjes: E willians en stinsenplant, gazon en euhemeroob, epdm en extensief dak, bosanemoon en urbanofoob, ..

8. Mogelijkheden voor duurzaam beheer van parken. Leg uit + geen ev. vbn

2006-2007 eerste zit

1. Combinatie 7 Bermbesluit: doelstellingen, bepalingen, voor wie, mogelijkheden voor afvalverwerking

2. Het dak van een ziekenhuis heeft een dak met bitumen dakdichting, waar ze 15 cm grind op hebben gekapt. Maak hier een groendak op. Wat zijn de mogelijkheden? Geef de opbouw van deze mogelijkheden. (zeggen dat dat wss niet sterk genoeg is voor een intensief dak, dus extensief. Maar dan moeten ze der wa grind van wegkappen, want das teveel voor alleen de drainagelaag van een extensief dak, en dan ook nog die randafwerking in grind)

3. Woordjes: antropofyt en adventief - geofyt en spekwortel (bijvraag) - urbanofoob en Pijpenstrootje (ook waar pijpenstrootje dan wel voorkomt) - ripochorie en transport - franse formele tuin - buxus

4. Wat is de invloed van gebouwbegroening op de leefomgeving in een stad. Is het reeel om dit systematisch toe te passen in steden?

5. woordjesverbinden: tras-portlandcement; urbanofoob-oligohemeroob; ecopolis-Tjalingii; VLACO-Lansink; stadsgroen-psychotoop; ingeburgerd-muurplanten

6. Een gebouw met aansluitend een pergola en een gazon. Mogelijkheden voor ontwerp gebouwbegroening. Runoff-reductie moet 40% zijn, te realiseren met een sedum-gras-kruidachtigevegetatie groendak (extensief). Dan nog wat hechters tegen de muren en nog wat rankers en winders over uw pergola.

2009-2010 eerste zit

1. Groenbeheerder platteland 200 km berm. Hoe aanpakken? Welke regels moet je je aan houden? Waar prioriteiten en hoe beheren?

2. Woordjes linken en uitleggen: kolb, bims, robinson, motte , oligohemeroob, urbanofoob, daktuin, ziggurat, liggend vetmuur, voegsteen, s habitat, muurvegetatie

Groenbeheer – Martin Hermy 6

3. Dak op parking nieuwbouw met waterwerend beton. 225 kg/m² draagkracht (incl sneeuwlast) en gegeven welke opp muren en dak. Vraag hoe ga je dit gebouw groener maken?

4. Bij tuinen geldr vaak: “de grond van de zaak is de grond”. Leg uit. Bijvragen: bij welke ander groenelementen geldt dit ook?

5. Woordjes: baines, trompetbloem, canadese fijnstraal, fanerofyt, urbanofiel, hpg, Haha, wilde tuin, mos-sedum groendak, shabitat…

6. Ontwerp een groendak voor een gemeentehuis dat zijn dak (15° hoek) zal laten doorlopen tot aan de grond. De totale opp zal een halve ha zijn en men wil er een wandelgebied van maken. Welke soorten, opbouw van de lagen op de bestaande bitumen (met beton eronder)? Opletten, geef veel tchnische uitleg vb dat je de randen van het pad met betonsteentjes zal afboorden…

7. Verschillende plantengenera mogelijk op een extensief groendak. Welke en waarom zijn deze geschikt? Hoe zou je deze aanbrengen? Welk onderhoud is nodig?

8. Woordjes: argex, bims, horticultural therapy, retentie, psychotoop, pvc, wadi, wtcb, pe, nibe, hemerochoor, neofyten

9. Met wil een gewestweg (tweevaksbaan) aanleggen in NO limburg. Men voorziet een berm van 15m breedte met daarachter een natuurreservaat met heide. Hoe zou je deze berm inrichten (incl substraat)? Welk onderhoud zal nodig zijn? Bedoeling is om de kostprijs van het onderhoud minimaal te houden.

2011-2012 eerste zit

1. in een tuin is de grond, de grond van de zaak. 1) verklaar, is dit altijd zo? relativeer? bij welke andere groenelementen is dit zo?

2. woordejes: urbanofiel, baines, HPG, trompetbloem, wilde tuin, ecopolis, ha-ha, mos-sedum-groendak, wadi, s-habitat, canadese fijnstraal, fanerofyt

3. Dak van een stadhuis loopt door tot op de grond, wil men een wandelomgeving van maken (5000m²), helling 15°. 1) opbouw 2) welke planten 3) teken de dakrand (ballustrade!!) 4) beheer