BIOS Wiki
Advertisement

Tip: Er hangt een blad aan het examenlokaal in het kolenmuseum waarop staat welke examen er wanneer doorgaat. Hier staat ook de naam bij van de prof die het mondeling examen afneemt (dus Stoks of Honnay).

Inhoud

Biosdocumenten[]

8/06/2021 (Corona-examen, volledig schriftelijk)[]

Honnay:

1) Bespreek of definieer uitvoerig, maak een tekening waar nodig.

 • Nitrificatie en denitrificatie
 • AMF
 • Intermediate predator hypothesis
 • Hadley cel
 • Primaire en secundaire successie

2) 2 biotoop-opnamen gegeven (zelfde biotoop, verschil in tijd) met percentages en de formule van de Simpson diversiteitsindex. Toon aan dat je weet hoe de formule werkt (als je geen rekenmachine bij had) en bereken de eveness (formule NIET gegeven). Maak van deze opnamen een rank-abundance grafiek. Welk ecologisch proces zou er aan de basis van deze verandering liggen? (het was een heide, pijpenstrootje werd dominant)


Stocks:

1) Bespreek en illustreer: Aanrijkinsparadox

2) Grafiek van de grutto uit de les gegeven, bespreek wat deze illustreert en illustreer dit met een grafiek.

3) Leid de regel van Levins af en geef een toepassing in milieubeheer.

25/06/2020[]

Honnay

1) Bespreek de verschillende types mycorrhiza. Geef de morfologie, de functie en bijhorende taxa

2) Definieer: paradox van plankton, primaire en secundaire successie, eutrofiëring van mariene habitats, rank-abundance diagram, lichtcompensatiepunt

Stoks

1) Afbeelding gegeven van in de slides van H5 over het buffereffect testen op grote schaal. Geef de hypothese die er bij hoort.

2) Metapopulatiemodel van Levins geven en afleiden + assumpties. Grafisch laten zien wat er gebeurt als patches verkleinen.

3) afbeelding van test van de ecosysteem exploitatie hypothese (van ppt) en geef de hypothese en bespreek.

19/06/2020 VM[]

Honnay

1) Grafieken van het allee effect gegeven zonder uitleg (recruteringscurve & per-capita aangroei), benoem de Y-assen, bespreek en leg uit.

2) Definieer: Coral bleaching, mineralisatie/nitrificatie/denitrificatie, intermediate disturbance hypothesis, Orchidee-mycorrhiza, evenness

Stoks

1) rescue effect: de 2 types geven en uitleggen + hoe zou je dit in het veld meten?

2) lotka-volterra predator-prooi vgl afleiden, nul isoclines & dynamieken uitleggen (cyclische oscillaties), welke assupties worden gemaakt in deze model + zijn ze realistisch?

3) Stelling: "Bij 3 trofische niveaus zorgt nutriententoevoer voor algenbloei", waar/niet waar +uitleggen en illustreren met figuur

10/06/2020 VM[]

Stocks

1) Mesopredator release hypothese uitleggen met schema

2) Waar of niet waar: Het Allee-effect kan een U-vormig verband veroorzaken tussen dispersie en densiteit + illustreer met figuur en leg het Allee-effect uit

3) Afleiding van de intrinsieke aangroei en geef zoveel mogelijk manieren om r te bereken

Honnay

1) Figuur op p15 van Hoofdstuk competitie gegeven. 1) leid k af 2) geef competitietype 3) hoe bekomen we de andere competitietypes?

2) 5 termen uitleggen: coral bleaching, nitrificatie en denitrificatie, ectomycorrhiza, Clementsiaanse en Gleasoniaanse visie op gemeenschappen, indeling van Grime.

07/06/2020 VM[]

Stocks

1. Waar of onwaar: visvijvers hebben een positieve invloed op de verspreiding van de exoot brulkikker

2. Figuur van vogel die in UK overwinterd: welke interactie weergegeven, uitleggen met een zelf gemaakte figuur (buffereffect)

3. Afleiding regel van levins maken en invloed op natuurbeheer ervan bespreken

Honnay

1. Uitleggen termen: biologische stikstof fixatie, AMF, thermohaliene circulatie, r- en K-selecterende habitats, clusteranalyse

2. Figuur voorbeeld sleutelbloem - > wat is het? (Allee effect) wat gebeurt er als densiteit > 10.000, wat gebeurt er zonder dit effect

21/06/2019 14u[]

Honnay (mondeling)

1) Leg uit wat r- en K-selecterende habitats zijn en de theorie erachter. Geef grafisch weer. Op welke manier worden r- en K-soorten gezien in de typologie van Grime?

2) 5 woordjes: eutrofiëring kustzones, paradox van plankton, lichtcompensatiepunt, primaire en secundaire successie, clusteranalyse

Stocks (schriftelijk)

1) Aanrijkingsparadox: leg uit met een figuur

2) stelling over trofische cascade

3) figuur fytoplankton bij 2 of 3 trofische niveaus gegeven. Leg theorie erachter uit. (exploitatie)

4) leid L-V af en beschrijf wat verandert als men type 2 toevoegt.

21/06/2019 VM[]

Mondeling Honnay:

1) Recruteringscurve en per capita aangroeisnelheidcurve gegeven van 3 curves: 1 gewoon, 1 met zwak allee effect en 1 met sterk allee effect: dit moet je er zelf uit afleiden, staat er niet bij. Ook y-assen aanvullen. X-as staat er: populatiedensiteit. Zijn exact de grafieken van de slides van H4. Je moet ze ook situeren in de cursus: intraspecifieke competitie dus

2) Leg uit of definieer de volgende begrippen. Geef grafisch weer waar mogelijk. Geef voorbeeld indien relevant. - Nitrificatie en denitrificatie - Bioom - Heterotrofe successie - Facilitatie en inhibitie - Eutrofiëring in zoetwaterhabitat

Schriftelijk Stoks:

1) Leg uit en geef een schematische figuur: keystone predatie

2) Waar of onwaar en leg uit met schematische figuur: De grote hoeveelheden visvijvers in Vlaanderen zorgen voor een verspreiding van de brulkikker.

3) Predator-prooi dynamieken. Geef de predator en prooi nulisoclines weer in het NP vlak wanneer er intraspecifieke competitie is bij de prooien. Leg uit waarom ze er zo uitzien: biologisch, niet wiskundig. Wat gebeurt er als de intraspecifieke competitie toeneemt? Leg uit: biologisch én wiskundig. Welk effect heeft dit op de predator-prooi dynamiek?

4) Leidt het evenwicht af bij het model van Levins. Maak een figuur. Leg de logica achter je afleiding uit. Wat gebeurt er als het aantal patches toeneemt? Wat gebeurt er als alle patches groter worden? Geef weer op een figuur.

12/06/2019 VM[]

Honnay (mondeling)

1) Intermediate disturbance hypothesis i) Situeer in de cursus ii) stel grafisch voor iii) leg de mechanismen achter deze hypothese uit

2) De mens heeft de C en N cyclus verstoord, maar de manier waarop is heel verschillend door verschillen in grootte en belang van verschillende reservoirs. Bespreek grondig (en geef dus niet alleen de C en N cyclus)

Stoks (schriftelijk)

1) Aanrijkingsparadox: leg uit met een figuur

2) Waar of niet waar: het verdwijnen van een patch in het Levins metapopulatiemodel leidt tot minder bezette patches, ookal was de verdwenen patch onbezet. leg uit met een figuur

3) Teken de prooi nulisocline waarbij rekening gehouden wordt met de intraspecifieke competitie en met een type 2 functionele respons van de predator. Leg biologisch uit waarom de isocline er zo uit ziet. Wat gebeurt er met de dynamiek als de jaagefficiëntie stijgt? leg biologisch en wiskundig uit.

4) leid de evenwichtsformule voor het main island populatiemodel af. Wat kun je hieruit besluiten? (verklaar alle symbolen, leg je stappen uit en de logica achter deze stappen)

11/06/2019 NM[]

Stoks (mondeling)

1) Mesopredator release hypothese uitleggen met schema

2) Allee effect in een densiteit- dispersie grafiek tonen en uitleggen (best ook nog enkele grafieken bij geven)

3) Teken de prooi nulisocline van een Lotka Volterra model waarbij de predator een type II functionele respons heeft. Geef de afleiding en leg uit wat er gebeurt als behandelingstijd toeneemt (zowel biologisch als wiskundig). Hoe zien de populatiedynamieken eruit? (uitwaartse spiraal)

4) Afleiding van intrinsieke aangroeisnelheid met grafieken en alles

Honnay

1) Principe van Gause uitleggen

2) geef 3 mechanismen die ervoor zorgen dat soorten samen kunnen leven zonder niche-differentiatie

3) Enkele begrippen zoals recruteringscurve, AMF, therofyt, denitrificatie en nitrificatie en schijncompetitie

11/06/2019 VM[]

Stoks (mondeling)

1) schijnbare competitie (+schema)

2) grafiek van verdeling van vogels in VK (over IDD)

3) LV model met type 1 respons, effect van vangstefficiëntie verlagen, handelingstijd verhogen

4) wet van Levins afleiding + toepassing op natuurbeheer

Honnay (schriftelijk)

1) principe van gause

2) geef 3 mechanismen die ervoor zorgen dat soorten samen kunnen leven zonder niche-differentiatie

3) begrippen: ectomycorrhiza, bioom, denitrificatie+nitrificatie, vgl van verhulst, indeling van grime

28/08/2018 VM[]

Stoks (mondeling)

1) ecosysteem exploitatie hypothese uitleggen en figuur tekenen.

2) Buffereffect: leg uit en stel grafisch voor (figuur gegeven waaruit je moet kunnen afleiden dat het om buffereffect gaat).

3) Geef L-V met type 1 respons en teken de bijhorende nul-isoclines. Wat gebeurt er als de jaagefficientie daalt? wat als de handelingstijd daalt?

4) evenwichtswaarde voor het main island metapopulatie model afleiden en in detail uitleggen.

Honnay (schriftelijk)

Vraag 1:

 • Clementsiaanse en Gleasoniaanse visie op gemeenschappen.
 • Clusteranalyse (uitleggen + stappenplan).
 • Sluit de clusteranalyse beter aan bij Clements of bij Gleason?

Vraag 2: verklaar volgende termen en gebruik waar mogelijk figuur en voorbeelden

-denitrificatie/nitrificatie

-Hadley cel

-allogene successie

-groenbemester

-domesticatiesyndroom

22/06/18 VM[]

Honnay (mondeling)

Grafieken van recruitering en groeisnelheid per capita van het Allee-effect waren gegeven. Wat stellen deze grafieken voor? Wat staat er op de y-as? Maak zelf een grafiek van de groeicurve met deze effecten op met N0 = 20. Bespreek deze grafieken grondig. (zie slides hoofdstuk 4; 3 grafieken van het Allee-effect, waren exact diegene die je moest bespreken).

Termen verklaren:

-denitrificatie

-Hadley cel

-allogene successie

-groenbemester

-domesticatiesyndroom (hier vroeg hij als bijvraag wat een syndroom juist is)

Stoks

1) situeer en verklaar rescue-effect (2 vormen geven), hoe kan je dit waarnemen in het veld (wist ik zelf niet)

2) Juist/fout een ecosysteem met drie trofische niveau's en een hoge nutriëntconcentratie zal leiden tot algenbloei. Aan de hand van welke hypothese kan je dit uitleggen + maak een grafiek. --> ecosysteemexploitatie hypothese

3) teken de prooinulisocline in het P-N-vlak voor een situatie waar de prooien met elkaar in competitie treden. Verklaar zowel biologisch als wiskundig waarom deze isocline zo loopt. Hoe loopt deze isocline als we de competitie-intensiteit verhogen? Verklaar ook weer biologisch en wiskundig. Zet nu ook de predator isocliene uit en bespreek de predator-prooidynamiek. Wat gebeurt er met de dynamiek als de competitie-intensiteit wordt verhoogd?

4) de aangroeisnelheid voor continue generaties afleiden (hoofdstuk 1). hoe kan je r bepalen: geef 3 methodes. Verklaar alle stappen, redeneringen en symbolen.

15/06/18 NM[]

Honnay (mondeling)

 1. Figuur over secundaire successie met R* waarden uitleggen en het verloop van de grafieken verklaren. Definieer ook R* (figuur uit HS4 over de R* waarde waarbij 2 soorten een verschillende piek in populatiegrootte hebben en er een dalende curve voor de bron is, p37 slides)
 2. Verklaar en geef grafiek/concrete voorbeelden
  1. Plankton paradox (ook zeggen dat dit een uitzondering is op Gause)
  2. Wet van de constante oogst
  3. AMF
  4. Niet-symbiotisch mutualisme
  5. Heterogene successie

Stoks (schriftelijk)

 1. Buffereffect: leg uit en stel grafisch voor
 2. Juist/fout en motiveer duidelijk je antwoord: Wanneer we intraspecifieke competitie inbouwen in het standaard LV model, zal dit aanleiding geven tot een minder stabiel evenwicht bij hoge aanvalsefficiënties van de predator.
 3. Figuur gegeven: Zeggen wet afgebeeld is (aanrijkingsparadox), leg uit wat er gebeurt en verklaar hoe dit komt
 4. Leidt r af bij continue generaties en geef zoveel mogelijk manieren om deze waarde te schatten, leg deze manieren ook uit en geef afleidingen waar mogelijk. Verklaar al uw stappen, redeneringen, symbolen, ...

13/06/18 NM[]

Stoks (mondeling)

 1. Wat is de aanrijkingsparadox (+tekening). (Bultisocline van de prooipopulatie geven, draagkracht stijgt, predator isocline kan dan links van het evenwicht komen te liggen)
 2. Geef aan of de stelling juist of fout is: "Wanneer er 3 trofische niveaus aanwezig zijn zal bij het verhogen van de hoeveelheid nutriënten het aantal algen toenemen." (leg ook uit hoe dit principe heet en toon aan met een grafiek)
 3. Prooi isocline met type II functionele respons en competitie. Hoge aanvalsefficiëntie van de predator. Waar zal de predator isocline liggen? Verklaar biologisch en wiskundig waarom de prooi isocline zo verloopt.
 4. Mainland island metapopulatie: leidt de fractie bezette patches bij evenwicht af. Verklaar alle symbolen en tussenstappen. (Ook de beginformule kunnen uitleggen. Bijvraag: stel dat er R soorten zijn op het vasteland, hoeveel zijn er dan gemiddeld per eiland?)

Honnay (schriftelijk)

 1. Clementsiaanse en Gleasoniaanse visie op gemeenschappen. Clusteranalyse (uitleggen + stappenplan). Sluit de clusteranalyse beter aan bij Clements of bij Gleason?
 2. Definieer/bespreek, geef een figuur en voorbeeld waar mogelijk: Principe van Gause. Nitrificatie en denitrificatie. Ectomycorrhizale fungi. Vergelijking van Verhulst. Indeling van Grime.

12/06/18 NM[]

Stoks (mondeling)

 1. Leg de mesopredator release hypothese uit en geef een grafische weergave
 2. Grafiek van buffereffect is gegeven. Leg uit welk principe bij deze afbeelding hoort (dat is dus het buffer effect) en geef nog een grafiek om het duidelijk te maken.
 3. Teken de prooi nulisocline van een Lotka Volterra model waarbij de predator een type II functionele respons heeft. Geef de afleiding en leg uit wat er gebeurt als h toeneemt (zowel biologisch als wiskundig). Hoe zien de populatiedynamieken eruit? (uitwaartse spiraal)
 4. Geef de afleiding voor de intrinsieke aangroeicapaciteit r en geef zo veel mogelijk manieren om r te berekenen.

Honnay (schriftelijk)

 1. Leg uit wat r- en K-selecterende habitats zijn en de theorie erachter. Leg dit uit adhv de Verhulst vergelijking en geef grafisch weer. Op welke manier worden r- en K-soorten gezien in de typologie van Grime?
 2. Geef de globale C-sources en C-sinks en bij elk het relatieve belang hiervan. Geef dit ook schematisch weer.

12/06/18 VM[]

Stoks (mondeling)

 1. Wat is de ecosysteem exploitatie-hypothese en maak een tekening. Wat zijn de 2 tegenstrijdige krachten in deze processen? (bijvraag: plak er een getal op)
 2. Juist of fout: als het aantal onbezette patches daalt, dan daalt het aantal bezette patches ook.
 3. Geef L-V met type 1 respons en teken de bijhorende nul-isoclines. Wat gebeurt er als de jaagefficientie daalt? wat als de handelingstijd daalt?
 4. Geef de wet van Levins. Waarom is dit belangrijk in natuurbeheer? (bijvraag: hoe kan je dat concreet meten)

Honnay (schriftelijk)

 1. De intermediaire disturbance hypothese: i) Situeer in de leerstof ii) geef de grafiek iii) wat zijn de processen hier achter?
 2. Geef de natuurlijke stikstofcyclus (met de juiste chemische symbolen) en de verandering van de mens en de gevolgen hiervan

29/06/17 NM[]

Honnay (mondeling)

 1. Vergelijking Verhulst gebruiken om r- en K-selecerende habitats uit te leggen, ook r- en K- soorten uitleggen en voorbeelden geven
 2. Vraag over soort- en plotordinaties, deze plot ordinaties grondig bespreken. Beschrijven deze eerder een Clementiaanse of Gleasonsiaanse visie?

Stoks

 1. Regel Levins
 2. Mestpredator release hypothese
 3. Stelling over bemesting (-> aanrijkingsparadox)
 4. Figuur van die slakken

23/06/17 NM[]

Honnay (mondeling)

 1. Bespreek grafiek, geef competitietype (uitzetting k tegenover log Nt van groeimodel van organismen met discrete generaties), leid k af, formule zonder b is gegeven: wat moet er veranderen om ook andere competitietype's te integreren?
 2. Definieer en geef een voorbeeld indien relevant: Bioom, natuurlijke stikstoffixatie, coral bleaching, allogene successie, inhibitie...

Stoks (schriftelijk)

 1. Leg uit: de aanrijkingsparadox (ook figuur geven)
 2. Waar of niet waar: Het Allee-effect kan een U-vormig verband veroorzaken tussen dispersie en densiteit + illustreer met figuur/grafiek en leg het Allee-effect uit
 3. Figuur van experiment met de 2 meren bij de ecosysteem-exploitatie-hypothese gegeven: welke theorie wordt hier getest + leg zo nauwkeurig mogelijk uit in welke mate de figuur deze theorie ondersteunt (ofzoiets)
 4. Lotka-Volterra model afleiden, dynamiek bespreken, alle parameters benoemen + belangrijkste tussenstappen verduidelijken, daarna de Type II functionele respons inbouwen en ook weer alles bespreken

23/06/17 VM[]

Honnay (mondeling)

 1. Allee effect
 2. AMF, Hadley cel, denitrificatie, groenbemester, coral bleaching

Stoks (schriftelijk)

 1. ecosysteem-exploitatie-hypothese (grafiek zelf geven)
 2. Bevorderen vijvers in Vlaanderen de verspreiding van de exotische brulkikker? (waar/niet waar)
 3. Teken de prooinulisocline in het N-P-vlak indien intraspecifieke competitie heeft. Geef de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Wat gebeurt er als de intraspecifieke competitie stijgt ( of de draagkracht afneemt) ? Geef ook de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Welk effect heeft dit op de dynamiek tussen de predator en de prooi?
 4. Model van Levins: geef afleiding. Verklaar belangrijkste stappen en geef een grafiek. Wat als de patches groter worden? Wat als er patches worden bijgemaakt?

14/06/17 NM[]

Stocks: mondeling[]

-Buffer effect

-waar of niet waar over metapopulatie van levins

-type 2 functionele respons met intraspec. competitie toepassen op lotka volterra

-afleiding mainland-island

Honnay: schriftelijk[]

-mycorrhiza

-allee effect

 14/06/17 VM[]

Stocks: mondeling[]

-Buffer effect (+ figuur geven) (bijvraag: hoe komt dat de densiteit harder stijgt in de slechte patch dan in de goede patch/ waarom verloopt de curve van de goede patch steiler dan die van de goede? Antwoord: in de goede patch is er altijd een hogere densiteit waardoor er intraspecifieke competitie is)

-Waar of niet waar: Als we een patch verwijderen In het metapopulatiemodel van Levins wordt dit beschouwd als een bezette patch ook al is het een lege patch (iets in die trant).

- Teken de prooi-nulisocline in het predator-prooivlak wanneer er intraspecifieke competitie is en de predator een type II functionele respons vertoont (bultisocline). Geef de biologische verklaring. Wat gebeurt er als de predator een hoge aanvalsefficiëntie heeft? Geef de wiskundige en biologische verklaring. (predatorisocline verschuift naar links want a in q/fa stijgt)

-Afleiding mainland-island

Honnay: schriftelijk[]

-Bespreek de verschillen in de drie types mycorrhiza grondig: a) morfologie b) functie c) bijhorende taxa

-Bespreek onderstaande figuur grondig. Welk fenomeen is dit? (Allee effect) Hoe verloopt de curve als de densiteit nog verder stijgt? Hoe zou de curve verlopen als dit fenomeen er niet is?

 

13/06/2017 VM []

Honnay (schriftelijk) []

 1. 5 begrippen definiëren: r-selecterend habitat, groenbemester, eveness, k voor competitieie-intensiteit, domesticatie syndroom
 1. Geef de Stikstofcyclus grafisch in chemische symbolen als en met de juiste terminologie. Wat zijn de menselijke processen die invloed hebben op de cyclus.

Stocks (mondeling) []

 1. Trofische cascade uitleggen met figuur.
 2. Juist of fout: Bij de Ideal despotic distribution heeft de slechte patch een hogere densiteit vergeleken met de Ideal Free distribution.
 3. Leg de predator-prooi dynamiek uit van een type I functionele respons. Geef de nul-isoclines. Wat verandert er indien de aanvalsefficiëntie daalt? Wat verandert er indien de behandeltijd stijgt?
 4. Regel van Levins uitleggen en hoe ze die gebruiken in natuurbehoud.

16/08/2016 VM[]

Honnay (schriftelijk)[]

 1. 3 types van mycorrhiza: Vergelijk de morfologie, functie en taxa die hierbij een rol spelen.
 2. Principe van Grime uitleggen. Geef 2 kenmerken per classificatie-eenheid. Geef ook telkens een soort die deze kemerken bezit.

Stocks (mondeling)[]

 1. Ecosysteem-exploïtatie hypothese: leg uit mbv figuur.
 2. Juist of fout: Bij het verdwijnen van onbezette patches heeft dit ook een invloed op de fractie bezete patches.
 3. Teken de prooinulisocline in het N-P-vlak indien intraspecifieke competitie heeft. Geef de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Wat gebeurt er als de intraspecifieke competitie stijgt ( of de draagkracht afneemt) ? Geef ook de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Welk effect heeft dit op de dynamiek tussen de predator en de prooi?
 4. Afleiding hoofdstuk 1 voor r (intrinsieke aangroei van de populatie) en geef ook drie manieren om deze te bereken (en probeer die formules indien mogelijk ook af te leiden)

10/06/2016 NM[]

Honnay (mondeling)[]

 1. Allee-effect en recruteringscurve
 2. 3 type van mycorrhiza, alles over uitleggen.

Stocks (schriftelijk)[]

 1. Rescue effect
 2. Juist of fout: Bij 3 trofische niveaus is de algengroei afhankelijk van nutriënten.
 3. Teken de prooinulisocline in het N-P-vlak indien intraspecifieke competitie heeft. Geef de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Wat gebeurt er als de intraspecifieke competitie stijgt? Geef ook de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Welk effect heeft dit op de dynamiek tussen de predator en de prooi?
 4. Afleiding hoofdstuk 1 voor r (intrinsieke aangroei van de populatie)

8/06/2016 NM[]

Honnay (mondeling)[]

 1. De dynamische dunningslijn uitleggen + grafiek (gegeven) en hoe kan een bosbouwer eiken van 100 kg krijgen vertrekkende van 2000 bomen. Is dit slim van de bosbouwer?
 2. N-cyclus in de bodem uitleggen en schematiseren. Alle antropogene processen en hun gevolgen geven

Stocks (schriftelijk)[]

 1. Leg uit: Mesopredator-relaese hypothese
 2. Juist of fout: Door een Allee-effect kan een U-vormig verband tussen densiteit en dispersie waargenomen worden. Een grafiek kunnen tekenen
 3. Teken de prooinulisocline in het N-P-vlak indien de predator een type II respons heeft. Geef de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Wat gebeurt er met de twee nulisoclines als de handelingstijd toeneemt? Geef ook de verklaring hiervoor (biologisch, én wiskundig). Welk effect heeft dit op de dynamiek tussen de predator en de prooi?
 4. Regel van Levins afleiden. Alles stappen moeten uigelegd worden, de gebruikte symbolen moeten ook uitgelegd worden. Waarom kan dit belangrijk zijn voor natuurbehoud?

8/06/2016 VM[]

Stocks (modeling)[]

 1. Buffereffect
 2. Metapopulatie: een patch minder , invloed op P?
 3. Lotka-Volterra: intraspecifieke competitie en type II functionele respons
 4. Afleiding mainland-island model

Honnay (schriftelijk)[]

 1. Allee-effect en recruteringscurve
 2. C-cyclus (grafisch) en C-sinks en C-sources

31/08/2015 VM[]

Stoks (mondeling)[]

 1. Bespreek en situeer: Rescue effect (zowel temporeel als ruimtelijk)
 2. Predator-Prooi dynamieken: Type II respons & Intraspecifieke competitie
 3. Stelling: Hebben visvijvers in Vlaanderen een positief effect op de excotische Brulkikker?
 4. Geef de afleiding voor de nulisocline bij de Mainland-Island metapopulatie theorie

Honnay (schriftelijk)[]

 1. Gegeven: twee tabellen met metingen uit 1950 en 2010 van een heidegebied dat vergrassing ondergaat. Stel de Simpson Diversiteit (D) op, de Eveness (E) en een Rank-Abundance diagram. Verklaar aan de hand van bovenstaande welk ecologische mechanisme hier kan gebeuren.
 2. Geef de definitie van 'Symbiose' en 'Niet symbiotisch mutualisme' en geef bij beiden een voorbeeld. Geef daarna weer of pollinatie en zaadverbreiding altijd een mutualistisch gebeuren is.

25/06/2015 VM[]

Honnay (mondeling)

1) principe van gause + 2 vb waar het wel geldt + 2 waar het niet geldt

2) domesticatiesyndroom + leg uit hoe dit tot stand is gekomen (veredeling)

Stocks (schriftelijk)

1) virulentie + in leerstof plaatsen

2) stelling: door bemesting worden uw gewassen weerstandiger tegen herbivorie

3) figuur van die 2 slakken met en zonder predatie bij lage en hoge conc aan nutrienten

4) regel van Levins uitleggen

19/06/2015 VM[]

Stoks (mondeling)

-Netto primaire productie

-Allee-effect zorgt voor een U-vormig verband tussen dispersie en densiteit

-Lotka-Volterra: Stel intraspecifieke competietie bij prooi, waar ligt prooi nulisocline in predator prooi vlak en hoe verklaar je dit biologisch? Wat als de concurrentie toeneemt? wat gebeurt er dan met de dynamiek?

-Leid de formule voor het het Levins metapopulatie model af. Wat gebeurd er wanneer 1) de patches groter worden 2) er meer geschikte patches komen.

Honnay (schriftelijk)

-Leg de verschillen uit tussen en r en K selecterend soorten adhv de verhulst vergelijking+ grafiek tekenen+vb geven

-C-cyclus geven+geef schematisch de belangrijkste sources en sinks weer

11/06/2015[]

Stoks (mondeling):

Afleiding model van populatie-aangroei bij overlappende generaties. Hoofdstuk 1

Gegeven een grafiek en gevraagd; welke ecologische interactie, leg uit en situeer en verklaar. Zo die grafiek van die kikkers in hoofdstuk 8 denk ik!

Verklaar en definieer: Rescue effect (temporeel+ruimtelijk)

Lotka-Volterra: Stel intraspecifieke competietie bij prooi, waar ligt prooi nulisocline in predator prooi vlak en hoe verklaar je dit biologisch? Wat als de concurrentie toeneemt? wat gebeurt er dan met de dynamiek?

Honnay (schriftelijk)

Leg duidelijk uit hoe de mens de stikstofcyclus beïnvloedt en wat hiervan de gevolgen zijn.

Gegeven 2 tabellen met bedekkingspercentages van soorten op verschillende tijdstippen (1950 en 20..), gevraagd: Leg de simpson index uit en verklaar eveness aan de hand van deze index. Welk ecologische interactie ligt achter de waargenomen dalingen in percentages?

10/06/2015 VM[]

Stoks (mondeling):

 1. Hemiparasitisme: leg uit en situeer
 2. Predator-prooidynamieken: Leg biologisch uit wat de invloed zijn van de draagkracht en de type 2 functionele respons op het Lotka-Volterra model. Wat gebeurt er als de predator een zeer efficiënte jager wordt?
 3. Leg uit, verklaar en situeer: formule voor consumptie-efficiëntie (CE, zie trofische niveaus)
 4. Leg de mainland-island-theorie uit en ook hoe de formule hiervoor wordt opgebouwd en wat men hieruit kan besluiten.

>>>Durft lastige bijvragen te stellen

Honnay (schriftelijk):

 1. Leg het Allee-effect uit en geef een concreet voorbeeld. Maak in één grafiek het onderscheid tussen de logistische vergelijking en een sterk Allee-effect uit.
 2. Geef een grafische weergave van de globale koolstofcyclus. Duid hierop ook de reservoirs en uitwisseling tussen reservoirs aan. Bespreek schematisch de sinks en sources.

9/06/2015 NM[]

Honnay (mondeling):

 1. Gegeven een grafiek met log N(t) op de x-as en log(1+aN(t)) op de y-as. Geef uitleg bij deze grafiek. Ook gegeven: N(t+1)=N(t)*R/(1+aN(t)).
 2. Geef hiërarchisch weer welke factoren een invloed hebben op de soortensamenstelling van de plantengemeenschap op een nieuw aangeplant bos op grond die vroeger landbouwgrond was (geografische, abiotische en biotische filters).

Stoks (schriftelijk):

 1. Situeer en leg uit: mesopredator release hypothese (geef een schematische figuur).
 2. Juist of fout: Door een Allee-effect kan een U-vormig verband tussen densiteit en dispersie waargenomen worden.
 3. Teken de prooinulisocline in het N-P-vlak indien de predator een type II respons heeft. Geef de verklaring hiervoor (biologisch, niet wiskundig). Wat gebeurt er met de twee nulisoclines als de handelingstijd toeneemt? Welk effect heeft dit op de dynamiek tussen de predator en de prooi?
 4. Leid de regel van Levins af en leg uit waarom deze regel nuttig is voor natuurbeheer. Geef ook uitleg bij de logica achter de afleiding en de betekenis van de verschillende letters.

9/06/2015 VM[]

Honnay (mondeling):

 1. Bespreek het principe van Gause en hoe ornitochoren en therofyten dit ontlopen.
 2. Geeft de ondergrondse N-cyclus en alle antropogene invloeden

Stoks:

 1. Verklaar en situeer: Trofische cascade
 2. Bespreek de verandering van aanvalsefficiëntie en behandelingstijd op de predator-prooi modellen en de isoclines.
 3. Gegeven: grafiek met biomassa van zoöplankton en phytoplankton. Bespreek de twee verschillende principes die hier uit kunnen afgeleid worden.
 4. Geeft de biologische afleiding voor een populatie met overlappende generaties. Geef 3 manieren om de groeifactor te berekenen.

18/08/2014 VM[]

Honnay:

 1. bespreek de 3 types miccorhiza aan de hand van hun functie, habitat, morfologie en voorkomen.
 2. gegeven is een grafiek van k (densiteitsspecifieke mortaliteit) Leg uit wat op deze grafiek is getoond, leid tevens de formule af om deze k waarden te berekenen.

Stoks:

 1. wat is het buffereffect, leg uit adhv een grafiek
 2. wat is trofische transferefficiëntie, geef ook de formule om dit te berekenen
 3. Bij IFD zullen er in vergelijking met IDD meer individuen in de slechte patch terecht komen
 4. gegeven is een grafiek met op y-as zoöplankton biomassa en op x-as fytoplankton biomassa. Welke 2 processen kan je hieruit afleiden?
 5. In predator prooi dynamiek een type 2 respons inbouwen. Welk effect zal het toenemen van de handelingstijd hebben op de beide isoclines?
 6. Leid de formule voor het het Levins metapopulatie model af. Wat gebeurd er wanneer 1) de patches groter worden 2) er meer geschikte patches komen.

24/06/2014 NM[]

Honnay :

- Zeg de verschillen tussen r selecterende soorten en K selecterende soorten aan de hand van de vergelijking van Verhulst.

- 'Een symbiose met plant en rhizobia heeft een invloed op de R* waarde van de plant'. Verklaar stelling en toon aan met een competitief experiment.

Stoks:

-Begrippen : Virulentie en Rescue-effect (beide dus temporeel en ruimtelijk)

-Stellingen : De productie-efficientie is hoger bij endoterme vertebraten dan bij ectoterme vertebraten.

Bemesting van gewassen zorgt voor meer weerstand tegen herbivorie.

-Figuur uitleggen : figuur over top-down & bottem-up effecten met 2 verschillende slakken en predator.

-Leid de regel van Levins af en past toe op natuurbehoud.

23/06/2014 VM[]

Honnay:

- Grafiek van k in functie van de populatiedensiteit met ook overcompensatie (b in de formule). Dus uitleggen van intraspecifieke competitie, scramble en contest competitie enzo

- Wat is een clusteranalyse? Doel, methode en resultaten + ook grafisch weergeven

Stoks:

- Begrippen: autotrofe respiratie en buffereffect

- Stellingen: a) visvijvers in Vlaanderen bevorderen de verspreiding van de exotische brulkikker en b) Bij beheer van populatie best inwerken op component met de hoogste sensitiviteit

- Figuur van ecosysteem-exploitatie hypothese (experiment met 2 en 3 trofische niveaus)

- Lotka-Volterra voor predator prooi dynamiek afleiden en inbouwen van een type 2 respons

20/06/2014 VM[]

Honnay

- twee populatieopnames in heidegebied in 1950 en 2010 en de proportie van het aantal soorten (in tot 5 soorten) is gegeven in een tabel. Simpson-diversiteit en eveness berekenen en vergelijken. Rank-abundance diagram geven. Welke proces ligt er aan de basis voor de verschuiving in soortensamenstelling van 1950-2010. (link met stikstofcyclus)

- "een symbiose met plant en rhizobia heeft een invloed op de R* waarde van de plant" Verklaar deze stelling aan de hand van een competitie experiment van 2 plantensoorten. (grafiek soya en nog ene, 4 condities: Rizobia + N, Rhizobia + geen N, Geen Rhizobia..)


stocks

- begrippen: contramensalisme en netto primaire productie

- Alee effect zorgt voor een U vormig verband tussen dispersie en densiteit.

- Lotka-volterra predator prooi dynamieken: geef Prooi nul-isocline indien intraspecifieke competitie. Wat is gevolg voor predator-prooi dynamiek? Wat als competitie toeneemt? Wat gebeurt er dan met d prooi nul-isocline en in predator-prooi vlak?

-Metapopulatie model levins afleiden + wat gebeurt er als nieuw patches bijkomen en als de patches vergroten? Leg uit ahv grafiek (extincie-kolonisatiesnelheid ifv proportie bezette patches)

- leg volgende formule uit: Ro = SBL

12/06/2014, NM[]

Honnay
-Welk belangrijke principe in verband met interspecifieke competitie ontwikkelde Gause? Geef twee voorbeelden. Onder welke omstandigheden geldt dit principe niet. Geef twee voorbeelden.

-Wat is het domesticatiesyndroom? Geef twee voorbeelden. Hoe is deze in de loop van de jaren ontstaan 

Stoks
-infrapopulatie + rescue effect

-Juist of fout: als er een meer is met drie trofische niveaus en er wordt P toegevoegd dan gaat dit de groei van algen bevorderen

-Teken de prooi nulisocline in he N/P vlak (Lotka-Volterra) als er rekening wordt gehouden met intraspecifieke competitie. Wat is het effect op de predator-prooi dynamiek? Wat gebeurt er als er meer competitie is en wat gebeurt er dan met de predator-prooi dynamiek?

-Grafiek van het aanrijkings-paradox wordt gegeven. Zeggen om welk fenomeen het gaat en uitleggen.

-Geef de afleiding voor de aangroei van een populatie met overlappende generaties. Geef drie manieren om deze te kwantificeren.

12/06/2014, VM[]

Honnay:
1)bespreek de 3 soorten mycorrhiza (zowel de bouw als functie)
2)leg aan de hand van schema's met 3trofische cascades interferrentie, exploitatie en schijncompetitie uit

Stoks:
verklaar en situeer:
Buffereffect (grafiek ook gevraagd)
Kritische drempelwaarde (+ formule geven en uitleggen)

stellingen:
1)het verdwijnen van een patch, bezet of onbezet, leid steeds tot het afnemen van het aantal bezette patches
2)Het invoegen van infraspecifieke competitie in het standaard Lotka-Voltara predator-prooi systeem leid bij een verhoogde aanvalsefficiëntie tot een onstabiel situatie.

bespreek:
1)wiskundige notatie van regel van Levins is gegeven, verklaar.
2)leidt wiskundig de formule af voor de populatieaangroei bij overlappende generaties, bespreek alle symbolen, en leid af waar mogelijk en bespreek ook de 3 manieren waarop r berekend kan worden.

10/06/2014, NM[]

Honnay:

1) Zo'n schema van de intraspecifieke competitie
2) een vraag over wat gemeenschapssamenstelling beinvloed (al die filters)

Stoks:

1) mesopredator release en autotrofe respiratie uitleggen
2) w/nw Allee-effect zorgt voor U vormig verloop dispersie
3) Wat is het effect van type-II op de prooi-predatie nulisoclines... en wat voor effect heeft het als de behandelingstijd toeneemt?
4) afbeelding riviercontinuüm
5) leidt de regel van Levins af

11/06/2014, VM[]

Honnay:

1) leg het allee-effect uit, geef een concreet voorbeeld. Geef een grafische weergeven door middel van recrutering

2) geef een schematische weergave van de koolstof-cylus en leg al de antropogene effecten uit.

Stoks:

- definities: FPOM, hemiparasiet

- waar/onwaar: het vaccineren van niet geïnfecteerde gastheer individuen en het verwijderen van geïnfecteerde gastheren zijn beide goede methodes tegen de parasiet

- geef de prooi-nulisocline voor een prooipopulatie met intraspecifieke competitie en een type II predator. Leg biologisch uit (niet wiskundig). Wat gebeurt er als de aanvalsefficiëntie van de predator stijgt en wat gebeurt er met de prooi-predator complex.

- situeer en leg uit: CE = In/Pn-1*100

- leidt de evenwichtsvergelijking van mainland-island model af en leg uit.

10/06/2014, VM:[]

Honnay:

- Het principe van Gause geven en zeggen hoe Therofyten en Ornitochoren dit kunnen ontwijken.


- Geef de ondergrondse delen van de N-cyclus en zeg hoe de mens die aanpast en wat de gevolgen daarvan zijn.

Stoks: - Definities:


1) TNTE trofische netto transfer efficientie (das van die extra pagina's van op toledo bij het hoofdstuk met top down en bottom up)


2) Trofische cascade


4 stellingen/vragen:


1) biologisch (niet wiskundig uitleggen) van de type I respons en wat gebeurt er met de isoclines als a) de vangstefficientie afneemt en b) behandelingstijd toeneemt.


2) afleiding geven van aangroei van een continue generatie (overlappende generaties) en zeggen hoe we de factor op 3 manieren kunnen bepalen. Alle constanten uitleggen en stappen verklaren enz.


3) een grafiek met biomassa zooplankton op y-as, fytoplankton op x-as en er is een gewone stijgende rechte gegeven. Welke 2 dingen kunnen we hier uit afleiding (en fytoplankton schaal is 10x zo hoog (dus 500 fyto = 50 zooplankton)).


4) "Bij IDD meer dieren in de slechte patch dan bij IFD" ongeveer.

Maandag 19 Augustus 2013 voormiddag[]

Honnay:

- 2 lijnen van successie geven of zoiets. (vraag was totaal ni duidelijk, maar hij bedoelde dus facilitatie en inhibitie (niet primaire en secundaire successie)

-allee effect

- intermediaire disturbance hypothese

- jaccard similariteit

- j/f: haber-bosch heeft een effect op de c-cyclus 

- j/f: logistische vergelijking kan enkel contest competitie beschrijven

Stoks:

-populatieprojectiematrix

- mesopradator release hypothese

-figuurtje van vogels die overwinteren in engeland (IDD)

- Lotka volterra afleiden en draagkracht prooi inbouwen

- j/f: allee- effect leidt tot u-vormig verband tss dispersie en densiteit

-j/f:  de prooi-nulisocline is meestal bultvormig

Maandag 24 juni 2013 namiddag[]

Stoks:

- Allopatrie en buffereffect uitleggen

- grafiekje allee effect bij IFD uitleggen

- J/F: 4 trofische niveaus:indien er veel fosfor toegediend wordt, leidt dit tot veel meer algen

- J/F: IDD kent ten opzichte van IFD bij alle densiteiten meer in de slechtere individuen in de slechte patch.

- lotka volterra predator-prooi afleiden + bespreken + draagkracht inbouwen

Honnay: - 3 ordinatiegrafieken gegeven: leg uit

- Character displacement

- Allee-effect (niet die van Stoks)

- domesticatiesyndroom

- Bioom

- in te toekomst zal veen een belangrijke rol spelen in uitstoot van NOx.

Maandag 24 juni 2013 voormiddag[]

Stoks:

-Regel van Levins afleiden en functie in natuurbeheer geven

-Die afbeelding van de slakken gegeven en uitleggen (bottom-up en top down)

-Mesopradatorhypothese uitleggen

-Rescue effecten uitleggen(allebei)

-Stellingen: 

*Bij zowel rivier continuum en zoetwatergradient speelt dispersie geen rol (iets in die aard)

*Wanneer een geteelde plant geinfecteerd is door parasieten zoals herbivore, maakt bemesting de plant minder kwetsbaar.

Honnay:

Vraag 1:

-3 ordinatiegrafieken gegeven: leg uit (WTF??)

- welke visie op levensgemeenschappen sluit hierbij aan? (clementiaanse ofzo of de andere?)

Vraag 2:

Uitleggen(ook grafisch indien mogelijk) of waar/niet waar:

-Wet van constante oogst

-Rhizobia en Endomycoriza spelen dezelfde rol in een ecosysteem

-Hoogveen zal in de toekomst een invloed hebben op NOx-concentratie in de lucht

-aan de hand van de R*-waarde kan je zien in welk stadium van de successie een bepaalde plant zal voorkomen.

-nog iets

Vrijdag 21 juni 2013 nm[]

Honnay

- Wat is de menselijke factor in de stikstof- en koolstofcyclus. Geef grafisch al de fluxen weer.


- Definieer: coral bleaching

-Juist / fout: Het licht compensatie punt is lager bij soorten die eerst in successie treden (fout)

- Juist/fout: Er is een ruilfunctie tussen concurrentiekracht en dispersiecapaciteit.

- Definieer: planktonparadox

- leg uit: Nt+1=Rnt/(1+(aNt)^b)


Stocks

- leg uit: Keystonepredatie, source sink metapopulatiehypothese

- Waar/Onwaar: Als het vruchtbaarheidscijfer kleiner dan één is dan zal de populatie krimpen (zowal bij niet als wel overlappende) 

- Waar/Onwaar: bij dieren is de dispersie vooral in ruimte (ik denk ook in tijd door ruststadia)

- figuur pagina 10 van hoofdstuk 9 (predatie) bespreken (het kleine rechtse grafiekje naast de kaart van uk)!

- Lokta-Volterra populatie-prooi met daarbij de 2de type in verwerkt.


Donderdag 13 Juni 2013 nm[]

Honnay

- Gauss theorie ivm interspecifieke competitie uitleggen. 2 vb geven. Deze theorie gaat niet altijd op, wnr niet, geef 2 vb.

- waar/onwaar: een orchidee en mycorrhiza hebben een mutualistische relatie

- leg uit: ordinatie, domesticatiesyndroom

- waar/onwaar: geeft de logische curve enkel volledige compensatie weer?


Stocks

- leg begrippen uit: Allee effect, keystone predatie

- figuur 6.13 uitleggen en zeggen welk fenomeen het is.

- levins model voor metapopulaties

Donderdag 13 juni 2013 vm[]

Honnay

 • Figuur van gras en soja bij afwezigheid van stikstof en Rhizobium-bacteriën, bij toevoegen van enkel Rhizobium, bij toevoegen van enkel stikstof en bij toevoegen van zowel stikstof als Rhizobium. De relatie tussen Rhizobium en soja kunnen geven, de soort met de laagste R*-waarde kunnen aanduiden.

-Leg uit: allogene successie

-Waar of fout? Aanrijking met fosfor van een meer zorgt voor sterfte van organismen in de lagere waterlagen.

-Leg uit: Intermediate disturbance theory

-Leg uit: Resource-ratio van Tilman

-Leg uit: nog een waar/fout vraag

Stocks

-

Woensdag 12 juni 2013 nm[]

Honnay
-Figuur hoofdstuk 8, pagina 15 uitleggen. Je krijgt de formule: Nt+1 = RNt / (1+(ANt)^b)

-Stelling: Thermohaliene stroming draagt bij tot broeikaseffect
-Stelling: Hoogveengedoe zorgt voor een mindere toename van CO2 in de toekomst
-Stelling: AMF komt eerder voor in koude, zure milieus
-Leg uit: Chamaerofyt en Therofyt
-Leg uit: Mutualistische bescherming
Stoks
-Bij een netto vruchtbaarheid < 1 neemt de grootte van een populatie af; onafhankelijk van het feit of men werkt met overlappende generaties of niet (iets in die aard)
-Leg uit: Keystone predator
-Rivier continuim gedoe uitleggen en plaatsen
-Lotka volterra type 2 uitleggen helemaal
-Effect bij Levins als er een patch verdwijnt=====

Maandag 26 juni 2012 vm[]

Stoks:

1. Leg uit : knikkermodel en de twee rescue-effecten

2. Juist of fout:

§ Dispersielimitatie is bij zoetwaterhabitatgradient en river-continuum concept niet belangrijk (of toch zoiets in de aard)

§ Het allee-effect veroorzaakt een u-vormig verband tussen densiteit en dispersie.

Hoofdvragen:

§ Aan de hand van grafieken (slakken en predatoren en nutriëntconcentratie etc.) trofische cascades kunnen uitleggen.

§ Regel van Levins afleiden en wat zijn functie is in zake natuurbehoud.

Honnay:

Hoofdvraag: 2 tabellen gekregen over de diversiteitsopname van 2 plaatsen, waarbij je de simpson-index moet berekenen en de Evenness, dat uitzetten in een R-A diagram en de twee met elkaar vergelijken

Uitleggen:

§ C-R-S typologie

§ Intermediate disturbance hypothesis

§ k waarde voor mortaliteit

§ nitrificatie & denitrificatie

§ Hadley cell


Vrijdag 22juni 2012 nm[]

Stoks:

 1. Leg uit: Allee effect en Gamma-diversiteit
 2. Juist of fout:
 • bij zoetwaterhabitatgradient en river-continuum concept worden de veranderingen in gemeenschapsstructuur verklaard adhv veranderingen in habitatsoortenpoel
 • netto vruchtbaarheid < 1 betekent dat de populatiegrootte in tijd afneemt

Hoofdvragen:

 • figuur 6.13 wordt gegeven om uit te leggen
 • L-V afleiden en dan type II funct respons erbij uitwerken


Honnay:

Hoofdvraag: 2 tabellen gekregen over de diversiteitsopname van 2 plaatsen, waarbij je de simpson-index moet berekenen en de Evenness, dat uitzetten in een R-A diagram en de twee met elkaar vergelijken

Uitleggen:

 • Nt+1= Nt.R/ [1+(aNt)^b]
 • Intermediate disturbance hypothesis
 • k waarde voor mortaliteit
 • nitrificatie & denitrificatie
 • Hadley cell

Vrijdag 22 juni 2012[]

Stoks:

 1. Leg uit:
  • Source-Sink metapopulatie
  • Trofische Cascade
 2. juist of fout?
  • Visvijvers hebben een positief effect op de exotische brulkikker
  • Cohorte levenstabel geeft volledige informatie over de evolutie van een bepaalde populatie (iets in die zin)
 3. Ecosysteem exploitatiehypothese (figuurtje, tweede slide)
 4. Geef de algemene afleiding van de toenamesnelheid van een populatie met overlappende generaties en geef 3 mogelijkheden om deze te berekenen

Honnay:

 1. Experiment van Gause, welke theorie ivm interspecifieke competitie? Geef 2 voorbeelden. Deze stelling geldt niet altijd, verklaar en geef 2 voorbeelden.
 2. Juist of fout, of leg uit.
 • Het haber-bosch principe heeft voor een verstoring van de natuurlijke c-cyclus gezorgd (fout)
 • Logistische groeivergelijking kan enkel exacte compensatie weergeven
 • R*: Wat is het belang belang bij successie?
 • Ordinatie
 • Enemy free space competition

Dinsdag 12 juni 2012[]

Stoks:

 1. Leg uit:
  • Schijncompetitie
  • mesopredator-release-hypothese
 2. juist of fout?
  • zolang er voldoende geschikte patches zijn sterft een soort niet uit.
  • Het allee-effect veroorzaakt een u-vormig verband tussen densiteit en dispersie.
 3. Een puntenwolk met populatiegroeisnelheden in noord Engeland, Schotland, Ierland & zuid- en oost- Engeland. (Ideal despotic distribution = broedende vogeltjes met winterstop in groot britannië)
 4. Leidt de regel van Levins af en leg uit hoe hij gebruikt kan worden in verband met natuurbehoud.

Honnay:

 • Grafiek met 3 rechten met elks een andere helling voor k in functie van Nt. ( intraspecifieke k-waardes + afleiding)
 • mutualistische bescherming
 • AMF
 • Chamaefyt/therofyt
 • Zullen veengebieden in de toekomst belangrijk worden bij het bufferen van CO2? (of iets in die strekking)
 • Draagt de thermohaliene cyclus bij tot het broeikaseffect.

Donderdag 14 juni 2012[]

Stoks:

 • Leg de figuur uit (van het River Continuum system) (voorbeelden geven van Shredders, Collectors, ...!)
 • Bespreek de predator-prooidynamieken, leid de formules af, bespreek de verschillende types, ...
 • Leg uit: Bet-hedging, Keystone-predatie
 • Waar of niet waar: Door het wegnemen van een patch uit de metapopulatie, zal het aantal bezette patches uit de metapopulatie afnemen, ook al is deze patch niet bezet. (met grafieken van c en e)
 • Waar of niet waar: als de netto vruchtbaarheid lager is dan 1 zal de populatiegrootte afnemen.


Honnay:

 • Figuur van gras en soja (apart en samen opgekweekt) bij afwezigheid van stikstof én Rhizobium-bacteriën, bij toevoegen van enkel Rhizobium, bij toevoegen van enkel stikstof en bij toevoegen van zowel stikstof als Rhizobium. De relatie tussen Rhizobium en soja kunnen geven, de soort met de laagste R*-waarde kunnen aanduiden, de situatie na enkele jaren kunnen voorspellen en de naam voor dat fenomeen geven (=facilitatie)
 • Leg uit: heterotrofe successie, Jaccard-similariteit, Intermediate disturbance hypothesis
 • Waar of niet waar (+ leg uit): Het Haber-Bosch procédé is mede verantwoordelijk voor de verstoring van het natuurlijk evenwicht in de koolstofcyclus.

vrijdag 24 juni 2011[]

Deel 1 (Honnay)

 • Leg uit: Phanerophyt/Therophyt
 • Geef de grafiek met op de x-as de tijd en op de y-as het aantal soorten. Situeer hierop r- en K-selecterende soorten, geef de kenmerken en voorbeelden. Koppel ook aan RSC van Grime
 • Juist/fout: Venen zijn c-sinks
 • Juist/fout: de oplosbaarheidspomp draagt bij aan broeikaseffect
 • Leg uit: Character Displacement
 • Leg uit: Ectomycorrhiza

Deel 2 (Stoks)

 • figuur hfst 14 p.15: bespreek
 • Geef de algemene afleiding van de toenamesnelheid van een populatie met overlappende generaties
 • Leg uit: Source-sink metapopulatie
 • De visvijvers in Vlaanderen bevorderen de verspreiding van de exotische brulkikker
 • Leg uit: Trofische Cascade
 • Juist/fout: Voor goed dispergerende soorten bepalen vooral de spatiële effecten de soorten in de gemeenschap

donderdag 16 juni 2011[]

Stoks:

 1. leg uit:
  • Bet-hedging
  • iets over netto-vruchtbaarheid hoger of lager dan 1
  • keystonde-predatie
  • ...
 2. Hoofdvragen:
  • Figuur geven over rivier continuum concept ==> uitleggen
  • Lotka-Volterra model afleiden en de types functionele responsen (hierbij grafieken gebruiken)

Honnay:

 1. 2 staalnames gegeven ==> simson + eveness berekenen, R-A grafiek maken en alles bondig bespreken.
 2. leg uit:
  • schijncompetitie
  • denitrificatie nitrificatie
  • is klaproos een stress-tolerante soort
  • hadley cell
  • ...

Datum...[]

Deel 1 Stoks (stelt veel moeilijke bijvragen):

 1. Begrippen uitleggen
 • Buffereffect (P 8 predatie)
 • Mesopredator release hypothese (ook weten dat dit een trofische cascade is)

2. Juist of fout + verklaren

 • Als er een patch verdwijnt uit de metapopulatie dan verkleint het aantal bezette patches + verklaren a.d.h.v het model van levins
 • Een levenstabel van een sprinkhaan kan de "demografie" volledig voorspellen (iets in die aard)

3. Je krijgt een grafiek van de proportie hooknose's en jack's, leg uit. (Game theory)

4. Lotka-Volterra model voor predatie afleiden en in grafieken zetten + de draagkracht hierin inbouwen


Deel 2 Honnay (veel makkelijker)

1.

 • R* kunnen uitleggen en aan de hand van een grafiek kunnen zeggen welk organisme de hoogste en laagste R* waarden hebben
 • Relatie tussen R* en successie (in die aard)

2. Juist of fout of begrippen verklaren

 • Het haber-bosch principe heeft voor een verstoring van de natuurlijke c-cyclus gezorgd (fout)
 • Bosanemoon is een typische r-plant (fout)
 • Symbiose en Mutualisme is hetzelfde (fout)
 • Leg uit: Heterotrofe successie (= degradatiesuccessie)
 • Leg uit: Intermediaire verstoring geeft de beste resultaten voor de biodiversiteit
Advertisement