BIOS Wiki
Advertisement

Inhoud

Biosdocumenten[]

13/08/2021 (corona)[]

Practicumexamen bouw[]

10 foto's benoemen + beetje uitleg erbij (waarom is mais een vrucht, wat voor vrucht is een tomaat en geef uitleg over hoe het vruchtbeginsel was)

Schriftelijk examen bouw[]

Geef ontwikkeling angiosperme wortel (primair, en secundair) en vergelijk met angiosperme stengel en gymnosperme wortel (hoofdvraag)

deelvragen hierbij(niet volledig):

 • waarom is pericykel een meristeem in de wortel
 • Leg met pijlenschema de ontw van alle secundaire weefsels uit

Geef bestuiving en bevruchting bij angiospermen

mss nog iets ma ben het vergeten

Practicumexamen functie[]

leg waterpotentiaal uit en leg proef met aardappels uit

leg uit wat er na 2 weken gebeurt met stengel waar apicale knop af is geknipt en met auxinepasta is ingesmeerd vs controleplant

Schriftelijk examen functie[]

Bespreek licht en donkerreacties en geef #fotonen nodig per gefixeerde co2 (hoofdvraag)

Geef effecten van gibberellinezuur

Bespreek mutation breeding, klassieke genetic engineering" en crispr, wat is uw voorkeur

Leg randeffect uit

24/06/2021 (corona)[]

Practicumexamen bouw[]

10 foto's benoemen

Schriftelijk examen bouw[]

Ontwikkeling van de stengel en de wortel bij eudicotyl en gymnosperm aan de hand van tekeningen (geef/toon de anatomische en histologische gelijkenissen en verschillen)

Foto van en gymnosperm blad (niet gegeven welk orgaan het is). Welk orgaan is dit en van welke soort? Benoem de aangeduide delen en geef hun functie. Welke morfologische aanpassingen zijn met betrekking tot de functie van dit orgaan? Welke morfologische eigenschappen zijn er met betrekking tot het leefmilieu?

Bijvraag: leg schematisch de ontwikkeling van de mannelijke en vrouwelijke gameten bij angiospermen uit. Toon duidelijk aan of ze n of 2n zijn. Duid aan waar het sporen en waar het gameten zijn.

Schriftelijk examen functie[]

Leg uit wat er gebeurt wanneer een niet turgescente cel in zuiver wordt gebracht? Wat gebeurt er wanneer er opgeloste stoffen aan worden toegevoegd? Leg dit uit aan de hand van een grafiek (die van de waterpotentiaal, zelf te tekenen!). Leg stap voor stap uit wat er met de cel gebeurt. (30 ptn)

Leg de verschillen uit tussen mutation breeding, klassieke genetic engineering en CRISPR. Welke techniek zou je zelf gebruiken (geef je eigen onderbouwde mening).(10 ptn)

Grafiek van pagina 79 gegeven. Vul de x en y as in (y= groei, x= auxineconcentratie). Leg kort de context van deze figuur uit. (6ptn)

Triple mechanism. Leg kort uit (4ptn)

Practicumexamen functie[]

Leg schematisch het effect van giberellinezuur uit op de zaadkieming.

Geef de definitie van apicale dominantie. Welke hormonen spelen hierbij een rol?

19/06/2020 (Corona-examen)[]

Practicumexamen bouw (20 ptn)[]

Foto's waar je het celtype, orgaan en plantengroep moest uit kunnen halen, waaronder foto's van stengels, wortels, bladeren en van gynoecia.

Schriftelijk examen bouw (130 ptn)[]

De ontwikkeling van een eudicotyle, triarche wortel tekenen, hierop alle anatomische structuren op aanduiden en de functie hiervan kunnen geven. Kunnen uitleggen hoe de cambiumring tot stand komt en ook een pijlenschema van de primaire weefsels tot de secundaire weefsels kunnen tekenen

Tweede vraag was een foto waarop je moest aantonen welk orgaan het is en van welke plantengroep. Daarna alle aangeduide structuren benoemen en hiervan de functie kunnen geven.

Derde kleine vraag was een schematische tekening maken van de bevruchting vanaf de bestuiving. (30 ptn)

Practicumexamen functie (10 ptn)[]

-Geef schema van invloed van gibberellinezuur op tarwevrucht

-Geef definitie van apicale dominantie en welke hormonen spelen hier een rol?

-Geef 2 redenen waarom ABA zo cruciaal is voor de overleving van een plant

Schriftelijk examen functie (50 ptn)[]

Geef de precursoren en structuur van auxine, bespreek de rol bij fototropie en gravitropie en leg de experimenten hiervan mee uit. (30 ptn)

Wat is de cohesie-trekspanningstheorie en waarvoor is het een verklaring? (10 ptn)

Geef de netto licht-en-donker-reacties (10 ptn)

Veel succes!

08/06/2020 (Corona-examen)[]

Practicumexamen Bouw (20 ptn)[]

 • Foto's -> benoemen wat er aangeduid staat (Met giscorrectie!!) (geen meerkeuze, gewoon invullen)

Schriftelijk Bouw (130 punten)[]

2 open vragen (100 ptn):

 • De ontwikkeling van Pinus adhv tekeningen (stengel), eigenschappen ervan dus Gymnosperm, het blad van pinus tekenen en benoemen en uitleggen hoe de pinus is aangepast aan zijn omgeving/levensstijl (xerofytische eigenschappen)
 • Nog een foto van een primaire wortel met aangeduide delen -> zeggen wat het is (dus wortel) en de belangrijkste functie geven. Aangeduide delen benoemen en hun functie in de wortel uitleggen en link met de hoofdfunctie.

Kleinere vraag (30 ptn):

 • Toon adh van tekeningen de gametenontwikkeling bij vrouwelijke Angiospermen. Duidt aan waar het sporen zijn en waar gameten.

Schriftelijk Functie (met practicumexamen bij)[]

Grote open vraag:

 • Xyleem- en floeemtransport volledig uitleggen (mass flow, zuigspanning...) + welke hormonen worden er via xyleem/floeem getransporteerd

Kleinere vragen:

 • verschil vernalisatie en stratificatie
 • Reactievergelijking licht- en donkerreactie

Practicum:

 • GA en zaadkieming (tekening practicumhandleiding)
 • je hakt een stengeltop af, maar voegt een pasta toe met auxine, wat verwacht je in vergelijking met een controleplant?
 • 2 redenen waarom abscisinezuur belangrijk is voor de overleving bij planten.

28/06/2019 VM[]

Mondeling bouw:[]

 1. Geef functie, uitwendig uitzicht en anatomie van de wortel. Vergelijk de wortel bij monocotylen, eudicotylen en gymnospermen aan de hand van tekeningen
 2. Foto van een een eudicotyl blad (weet je niet). Welk orgaan is dit? Benoem de weefsels en duid met rode pijlen het transport van water en blauwe pijlen het transport van fotosyntheseproducten aan. Bijvragen: Waarom treedt bladval op in de herfst? Wat is verschil tussen oude en jonge endodermis?

Mondeling functie:[]

 1. Leg xyleem-en floeemtrasport uit met hun mechanisme. Bijvragen: Leg de werking van stomata uit. Hoe wordt abscisinezuur getransporteerd.

Schriftelijk bouw:[]

 1. Leg vorming van zaden en vruchten bij angiospermen uit (vanaf de bevruchting) aan de hand van schematische tekeningen.
 2. Wat is een zygomorfe bloem en aan wat is dit een aanpassing.
 3. Geef het verschil tussen homorize en allorize beworteling.
 4. Juist of fout argumenteer: Door paratracheaal parenchym hebben gymnospermen bij droogte toch een reserve voorraad water? Iets met prionen (weet ik niet meer juiost)
 5. Wat zijn parasieten? Geef enkele van hun aanpassingen.

Schriftelijk functie:[]

 1. Effect GA en auxine op longitudinale strekking.
 2. Verschil vernilisatie en stratificatie.
 3. Netto licht en donkerreacties
 4. Wat is een statoliet en voor wat dient het.
 5. Waarom werkt agrobacterium niet op alle plantensoorten.

Schriftelijk practicum[]

 1. Geef twee redenen waarom abscisinezuur belangrijk is voor planten
 2. Leg appicale dominantie uit. Welke hormonen hebben hier een invloed op en hoe interageren ze met elkaar.
 3. LD-plant gegeven, zeg of er bloei optreedt of niet

24/06/2019 NM[]

Mondeling  bouw: []

1) Vergelijk kurkcambium  en vasculair cambium zowel in eudicotyle stengel als wortel. Let vooral op uit welke weefsels dit ontstaat, verschillen en gelijkenissen

2) Foto van een blad gegeven (weet je niet). Welk orgaan is dit? Benoem de aangeduide cellen/weefsels en geef hun functie.

Mondeling Functie:[]

Bespreek de ontdekking, werking en functie van fytochroom Welke processen worden hierdoor beïnvloed? 

Schriftelijk bouw: []

1) Vorming van vrouwelijke angiospermen sporen en gameten adhv tekening

2) Wat zijn P-proteïnen en geef hun functie.

3) Verschil tussen apoplastisch transport en superapoplastisch transport.

Schriftelijk functie:[]

1) Wat is klonale vermeerdering? Voor en nadelen?

2) netto licht en donker reacties

3) Hoe beïnvloeden GA en auxine de longitudinale celstrekking

4) Verschil stratificatie en vernalisatie

5) Wat zijn statolieten en hun functie

Practicum schriftelijk functie:[]

1) Leg appicale dominantie uit. Welke hormonen hebben hier een invloed op en hoe interageren ze met elkaar

2) Geef schematisch de invloed van GA3 op de kieming weer.

3) 2 redenen waarom abscisinezuur belangrijk is voor planten.

21/06/2019 VM[]

Mondeling bouw: []

1) bespreek dicotyl en gymnosperm hout en floeem, vergelijk en teken (ze verwachten die doorsnedes kubussen)

2) Tekening gegeven van monocotyl blad(niet gegeven), duid aan en geef functie

Mondeling functie:[]

1) Bespreek gibberellines en ethyleen, hoe ze gevormd worden, getransporteerd worden en de celstrekking beïnvloeden

Bouw schriftelijk: []

Vorming van vrouwelijke angiospermen sporen en gameten adhv tekening

Functie schriftelijk: []

1: Leg uit apicale dominantie

2) Nettosynthese reacties licht en donker

3) 2 redenen waarom aba zo belangrijk is bij overleving

20/06/2019 VM  []

Mondeling bouw:[]

1) bespreek de ontwikkeling van de stengel bij eudicotylen aan de hand van tekeningen (van kiemplant naar meerjarige stengel). Dwarse en overlangse tekeningen geven. Wat zijn de verschillen met ontwikkeling van monocotylen?

2) Foto van primaire dicotyle stengel. Delen aanduiden en functies geven.

Mondeling functie:[]

1) overloop transport via xyleem en floeem. Geef ook de mechanismes (dus massastroom en transpiratiestroom uitleggen)

bijvragen: overloop transport van hormonen. Waarom sucrose en geen glucose?

Bouw schriftelijk:[]

c4 plant, plasmodesmata functie, albumine, 2 mkv.

Functie schriftelijk:[]

1) nettoreacties fotosynthese

2) invloed van auxine en gibereline op strekkingsgroei,

3) Wat zijn de beperkingen van agrobacterium

4) Wat is het verschil tussen stratificatie en vernalisatie

5) Wat zijn statolieten.

Functie practicum:[]

1) Geef 2 redenen waarom abscisinezuur zo belangrijk is voor de overleving van planten,

2) 3 situaties van licht en donker voor kd planten

3) Geef schematisch de invloed van GA3 op de kieming weer. 

14/06/2019[]

Dus eerste fotoronde met giscorrectie waar ge structuren moest benoemen en zeggen uit welk soort orgaan het kwam, daarna moet ge da afgeven en krijgt ge de bundel. 1ste deel is mondeling van bouw en mondeling van functie. 2 vragen over bouw 1 vraag over mondeling (100 punten). Daarna praktijkexamen over functie met 3 vragen (10 punten). Dan schriftelijk van bouw met korte antwoord vragen en 2 juist of waar vragen. Ook nog iets over tekenen van de ontwikkeling van zaad en bloem vanaf het begin van de bevruchting en ook nog een vraag over iets van bloemstructuur 

Bouw van planten mondeling[]

1) Bespreek de primaire en secundaire structuur van een pentarche dicotyle wortel en geef van elk van de onderdelen ook de functie. Bespreek de ontwikkeling

2) Over die meristemen die we op de 1ste tussentijdse toets kregen. Dan moest ge weer die doorsnede geven en dan ook nog die doorsnede na de ontwikkeling. 

Practicum examen functie[]

1) over het eerste experiment met fytochromen,de auxines en de wisseling van rood en verrood licht. je moet zeggen wat een fytochroom is en wat de conclusies van da experiment was

2) over wat er gebeurt als ge de stengeltop van een erwtenplant afsnijdt en lanolinepasta op smeert en dan moest ge da vergelijken met een controleplant

3) over die korte dag plant waar ge bij verschillende situaties moet bespreken of de plant gaat bloeien of niet

Schriftelijk examen bouw[]

1) Bespreek aan de hand van tekeningen de ontwikkeling van vruchten en zaden. Geef aan waarvan de structuren in het uiteindelijke vrucht en zaad afkomstig zijn.

2) Verschil tussen coenocarp en choricarp

3) Juist of fout en verklaar

4) Een stelling over C3 planten en droogte

5) Gymnospermen zijn goed aangepast aan beperkt water door hun straalparenchym ofzoiets

Schriftelijk functie[]

1) Hoe beïnvloeden GA en auxine de longitudinale groei?

2) Netto reacties van de licht- en donkerreacties tijdens de fotosynthese.

3) Wat is het verschil tussen stratificatie en vernalisatie?

4) Wat is de functie van lenticellen

5) Bespreek bondig het floeem- en xyleemtransport en leg de betrokken mechanismen uit.

6) Wat zijn fotoblastische zaden?

25 juni 2018 voormiddag[]

Mondeling Bouw:[]

Bespreek de primaire en secundaire structuur van een triarche dicotyle wortel en geef van elk van de onderdelen ook de functie. Geef met een pijlenschema aan uit welk primair meristeem de weefsels ontstaan.

Foto van een secundaire gymnospermen stengel (dit is niet gegeven). Welk orgaan is dit van welke plantensoort? Beargumenteer en benoem de aangeduide delen (pijlen).

Mondeling Functie:[]

Bespreek de ontdekking, werking en functie van fytochroom. Welke processen worden hierdoor beïnvloed? Bijvraagje: bespreek fotodormante en fotoblastische zaden.

Schriftelijk Bouw:[]

Bespreek aan de hand van tekeningen de ontwikkeling van vruchten en zaden. Geef aan waarvan de structuren in het uiteindelijke vrucht en zaad afkomstig zijn.

Wat is heterofyllie?

Het verschil tussen homologe en analoge plantendelen?

2 stellingen, zeggen of het juist of fout is en beargumenteren (iets met xerofyten)

Functie schriftelijk:[]

Hoe beïnvloeden GA en auxine de longitudinale groei?

Netto reacties van de licht- en donkerreacties tijdens de fotosynthese.

Wat is het verschil tussen stratificatie en vernalisatie?

Wat is klonale vermeerdering?

Functie Practicum:[]

Bespreek de werking van twee hormonen die apicale dominantie beïnvloeden.

Geef 2 redenen waarom abscisinezuur zo belangrijk is voor de overleving van planten.

Geef schematisch de invloed van GA3 op de kieming weer.

11 juni 2018 namiddag[]

Bouw mondeling: 1. Bespreek functie, uitwendig uitzicht en anatomie van de stengel, wortel en het blad bij monocotylen. 2. Foto van een dicotyle wortel (dit is niet gegeven) met secundaire diktegroei. Welk orgaan is dit van welke plantensoort? Beargumenteer en benoem de aangeduide delen (pijlen).

Functie mondeling: Bespreek de rol van auxine bij fototropie en gravitropie.

Functie practicum: 1. Tijdens het 2de practicum van functie (senescentie) hebben we met 2 hormonen gewerkt. Leg dit experiment uit en bespreek de invloeden van deze 2 hormonen op senescentie. 2. 3 situaties voor LD planten: bloeien ze of niet?

Bouw schriftelijk: 1. Bespreek de vorming van mannelijke gameten in een bloem. Leg dit uit aan de hand van schematische tekeningen. Laat zien welke sporen en welke gameten zijn. 2. Wat is proterogynie? Waarvoor dient dit? 3. Leg het verschil uit tussen een zeefcel en een zeefvat. 4. Juist of fout: De exodermis beschermt de plant tegen uitdroging. Juist of fout: Een zaad bevat triploïd, diploïd en haploïd weefsel. 5. Wat is cauliflorie?

Functie schriftelijk: 1. Wat is het verschil tussen stratificatie en vernalisatie? 2. Wat is guttatie? 3. Geef 2 redenen waarom abscisinezuur zo belangrijk is voor de overleving van planten. 4. Wat zijn de netto licht- en donkerreacties. 5. Wat is klonale vermeerdering?

11 juni 2018 voormiddag[]

Bouw mondeling: 1. bespreek functie, uitwendig uitzicht en anatomie van de wortel bij monocotylen, gymnospermen en dicotylen. Maak tekeningen. 2. twee foto's van hout: welke doorsnede, benoem, welke plantengroep, welk weefsel?

Functie mondeling: bespreek xyleem en floeemtransport. welke hormonen worden hierdoor getransporteerd?

Functie practicum: geef schematisch de invloed van GA3 op de kieming weer. oefening met KD plant, rood en verrood licht, zal de plant bloeien of niet. waarom is abscisinezuur zo belangrijk voor de overleving van planten.

functie schriftelijk: netto fotosynthesereacties licht en donker. Wat zijn de beperkingen van agrobacterium. Wat was de grote "vernieuwing" van fotosysteem 2.

Bouw schriftelijk: geef met schematische tekeningen de vorming van vrouwelijke gameten weer. wat is proterandrie en wat is het nut hiervan. uit welk weefsel ontstaat perisperm en wat is de functie hiervan. Juist/fout: hydrofyten zijn dankzij hypostomatische huidmondjes optimaal aangepast aan hun omgeving.

12 juni 2017 voormiddag[]

Bouw mondeling: bespreek de ontwikkeling van de stengel bij monocotylen, eudicotylen en gymnospermen. Foto van secundaire wortel bij een eudicotyl benoemen, wat is de functie van dit orgaan + de aanpassingen ervoor, welke transportwegen vind je hier in terug?

Functie mondeling: bespreek de ontdekking, werking en functie van fytochroom. Welke processen worden hierdoor beïnvloed? Bijvraagje: bespreek fotodormante en fotoblastische zaden.

Functie practicum: bespreek de werking van twee hormonen die apicale dominantie beïnvloeden. Geef schematisch weer hoe gibberelinezuur de zaadkieming stimuleert.

Bouw schriftelijk: bespreek aan de hand van tekeningen de ontwikkeling van vruchten en zaden. Geef aan waarvan de structuren in het uiteindelijke vrucht en zaad afkomstig zijn. Verschil tussen hemi- en holoparasieten? Waarom zijn cryptopore stomata voordelig voor xerofyten? Juist of fout: 1. Megasporocyten zijn cellen die megasporen aanmaken via mitose. 2. Zoöchorie is goed voor de genetische diversiteit.

Functie schriftelijk: Hoe beïnvloeden GA en auxine de longitudinale groei? Wat zijn de beperkingen van gentransfer met Agrobacterium? Netto reacties van de licht- en donkerreacties tijdens de fotosynthese.

6 juni 2016 voormiddag[]

Mondeling bouw:

- functie + uitzicht secundaire diktegroei bij eudicotyle wortel + stengel

- foto van een monocotyle atactostele benoemen


Mondeling functie:  - floeem en xyleem transport uitleggen

Schriftelijk bouw:
- dichogamie, hydrofyten, microsporen vs microsporocyten, ...

Schriftelijk functie:
- stratificatie vs vernalisatie, netto fotosynthese licht en donker reacties, statolieten, agrobacterie, GA en ABA koppelen aan strekkingsgroei, ...

Practicum functie:
- apicale dominantie, verrood en rood licht (gaat de plant bloeien?), ...

 

24 juni 2015 namiddag[]

Bouw: 1) bespreek xyleem en floëemelementen in dicotylen en gymnospermen, invloed op watertransport snelheid geven, invloed op uitzicht hout. (tekening van hardwood en softwood) 2) Foto: monocotyle blad: duid aan en geef de functie van de delen

Functie: 3) Bespreek Giberillines en Ethyleen, koppel ze ook aan de celstrekking.

Schriftelijk: Bouw: ontwikkeling vrouwelijke sporen en gameten, heterostylie, epifyten Functie: werkwijze experiment 2, apicale dominantie, vernalisatie vs stratificatie, belichtingsduur van verrood en rood licht in experiment verklaren


8 juni 2015 namiddag[]

Mondeling bouw van planten:

- Leg de ontwikkeling van een eudicotyle stengel van het Ricinus-type uit a.d.h.v. 3 tekeningen. 1 ongedifferentieerd, 2 overgang van primair naar secundair, 3 na zijn 2e groeiseizoen.

- Foto. Welk orgaan is er voorgesteld (blad). Benoem de aangeduide delen en geef welke processen er in die delen gebeuren. Hoe is het blad aangepast aan zijn fucntie.

Mondeling functie van planten:

- Leg de rol van auxine uit bij foto- en gravitropie.

Schriftelijk bouw van planten:

Leg heterostylie uit.

Juist of fout: floëemweefsel kan meerdere seizoen actief zijn.

Juist of fout: in een droog gebied bestaat hout beter uit stippeltracheïden dan circeltracheïden.

Welke aanpassingen moeten hydrofyten ondergaan om te overleven.

8 juni 2015 voormiddag[]

Mondeling bouw van planten:

- Geef het verloop van primaire en secundaire stengel en wortel voor eudicotylen en gymnospermen aan de hand van tekeningen. Let op gelijkenissen en verschillen van eudicotylen en gymnospermen. Bijvraagje: wat is de functie van secundaire straal? Waarom spreken we over 'primaire' stralen bij de wortel?

- een foto waarop een monocotyl blad stond: welke zijn de aanpassingen voor de functie van dit orgaan? Bijvraagje: waar gebeurt fotosynthese?

Mondeling functie van planten:

-verklaar en bespreek xyleem- en floëemtransport met bijhorende mechanismes. Bijvraagjes: transport van hormonen, randeffect stomata...

Schriftelijk functie van planten:

- verschil tussen monocarpe en polycarpe planten

verschil tussen gewone en gefaciliteerde diffusie

Schriftelijk bouw van planten:

- geef verloop van zaadontwikkeling aan de hand van tekeningen

- wat is het verschil tussen een gewone stippel en een hofstippel

4 augustus 2014 namiddag[]

Mondeling bouw van planten:

- Bespreek de stengel, het blad en de wortel bij gymnospermen, geef ook de secundaire structuur als deze bestaat.

- 1 tekening van eudicotyl hout (waarop tangentieel, dwars en bovenaanzicht zichtbaar is), benoem de structuren (redelijk veel, sommige worden herhaald). Welk weefsel is dit en tot welke plantengroep behoort dit, verantwoord.

Mondeling functie van planten:

-Verklaar en bespreek xyleem en floëemtransport. Bijvraagjes: randeffect stomata, transport van een aantal hormonen,...

Schriftelijk bouw van planten:

- Hoe ontstaan de mannelijke gameten? Verklaar kort en gebruik een schema.

- Wat is een elaiosoom? In welk weefsel vinden we dit terug?

- Wat is het verschil tussen epizoochorie en endozoochorie?

- Juist of fout, verklaar:

Schaduwplanten zijn heliofyten

Schriftelijk functie van planten

13 juni 2014 voormiddag[]

Mondeling bouw van planten:

- Bespreek de floëem- en xyleemelementen bij gymnospermen en dicotylen (maak ook tekeningen). Vergelijk welke invloed dit heeft op het transport en op het uitzicht en de aard van het hout.

- Welk orgaan van welke plantengroep is hier afgebeeld (blad van een monocotylen C4-plant), wat is hier typerend aan? (De Kranz-anatomie) Benoem alle delen en leg ook de functie van deze delen uit.

Mondeling functie van planten:

- Bespreek voor ethyleen en gibberelline; hoe ze ontdekt zijn, de structuur van de stof (precursor) en de functies. Bespreek ook welke invloed ethyleen en gibberelline heeft op de strekking van de cel.

Schriftelijk bouw van planten:

- Maak een schema (en nodige tekeningen) rond het vormen van gameten bij een vrouwelijke bloem, duid ook aan in welke stadia we sporen of gameten aantreffen.

- Wat is heterostyllie en waarvoor dient dit?

- ...

- Stellingen juist/fout + beargumenteer: Het kurkcambium zal bij secundaire diktegroei dilateren.

Blauwe, sterk geurende bloemen zullen vooral bestuift worden door vogels.

Schriftelijk functie van planten:

- Wat zijn statolieten?

- Geef de nettosynthesereacties van de licht- en donkerreacties bij fotosynthese

-...

Practicumexamen functie van planten:

- Welke hormonen hebben invloed op apicale dominantie? Leg ook uit hoe ze dit doen.

- Tijdens het 2e practicum (senescentie...) werkte we met kinetine. Maar hier hebben we niet de concentratie van het chlorofyl in de plant niet berekend. Waarom niet? Wat dan wel?

Practicumexamen bouw van planten:

12 foto's van preparaten (20 dingen invullen) blad van een gymnosperm

endodermis stomata

sklerenchym ...

6 juni 2014 namiddag[]

Mondeling bouw van planten:

-Geef de ontwikkeling van een pentarche dicotyle wortel + geef een schema van wat waaruit ontstaat

-Tekening stengeltop bespreken + doorsnede tekenen.

Mondeling functie van planten:

-Verklaar en bespreek xyleem en floëemtransport

Schriftelijk bouw van planten:

-wat gebeurt na bevruchting allemaal

-...

Schriftelijk functie van planten:

-coeleocarp en andere vruchttypes met elkaar vergelijken

-...

6 juni 2014 voormiddag[]

Mondeling bouw van planten:

- Ontwikkeling stengel tilia type en algemene kenmerken geven en bespreken.

- Structuren aanduiden en de morfologische aanpassingen die zorgen dat deze structuur zijn functie optimaal kan uitvoeren bespreken. (foto gymnospermenblad)

Mondeling functie van planten:

- Bespreek de rol van auxine bij foto en gravitropie

-...

Schriftelijk:

- Bespreek mannelijke gameten 

- Wat is een rytidoom 

- Wat is plasticiteit/elasticiteit en in welke weefsels is dit belangrijk 

- Bespreek apicale dominantie en de hormonen hierbij of KD plant gaat bloeien of niet 

- Wat is het verschil tussen diffusie en gefaciliteerde diffusie 

- Wat zijn de speciale aanpassingen bij anemofilie  

- Stellingen juist of fout:   een plant met enkel ringvaten is goed aangepast aan droge omgeving

...

Practicumexamen

- Waarom is er 10 min verrood licht gebruikt en 5 min rood 

- Wat is de rol van ABA bij droogteresistentie 

Maandag 24 juni 2013, voormiddag[]


Mondeling bouw van planten:

- Teken en bespreek het blad en de stadia van de stengelontwikkeling van een den en wat zijn de specifieke vormeigenschappen van dit soort plant?

- Structuren aanduiden, de transportwegen en de morfologische eigenschappen bespreken die deze functie optimaal maken (foto van dicotyle wortel)


Mondeling functie van planten:

- Bespreek bondig het floeem- en xyleemtransport en leg de betrokken mechanismen uit.

-...


Schriftelijk bouw van planten:

- Leg uit aan de hand van een tekening hoe een vrouwelijke gameten worden gevormd en duid hier op aan wat de sporen en wat de gameten zijn.

- Wat zijn .... en leg de functie hiervan uit

- Wat is het verschil tussen sponsparenchym en palissadeparenchym

- Waardoor een waarin heeft een C4 plant voordelen in (alleeja de vraag was iets anders gesteld)

- Juist of fout: ....


Schriftelijk functie van planten:

- Wat zijn mono en polycarpische planten

- Wat zijn statolieten en wat is hun functie

- Hoe regelen auxine en gibberelinezuur de longitudinale celstrekking

- Geef de nettosynthese reactie van de licht en donker reactie van de fotosynthese


Practicumexamen functie van planten:

- Leg uit aan de hand van een schema hoe gibberilinezuur een invloed heeft op de afbraak van zetmeel in kiemendosperm van een zaad

- Waarom moet bij experiment 2 van ... de proefbuis weer worden aangevuld met ethanol tot zijn oorspronkelijk volume?

- Welk soort gedimd licht werd er gebruikt in de donkere kamer tijdens het practicum?

Maandag 10 juni 2013, voormiddag[]

Mondeling bouw van planten:

- Bespreek de opbouw de 2 jarige pentarche wortel van een dicotyl. Geef de functies van elk benoemd deel. Maak een pijlen schema van de oorsprong van de benoemde delen

- Benoem een prent van een wortelgroeitop van een ricinus soort. Geef een tekening van de doorsnede die aangeduid is op de prent (in de strekkingszone). maak een tweede tekening van de zelfde doorsnede op het einde van het seizoen


Schriftelijk bouw van planten:

- Maak tekeningen van de vorming van de mannelijke voortplanting. Duid aan wanneer het gaat over gameten en sporen

- Bespreek de dilatatie van het cambium.

- Wat is het verschil tussen stippelvelden en stippels

- Juist/fout: C3 planten kunnen niet overleven in een omgeving met hoge temperaturen

paratracheal parenchym bij gymnospermen, maakt het mogelijk te overleven
in een droge omgeving

Mondeling functie van planten:

- Bespreek grondig het xyleem- en floeemtransport in de plant, vermeld de nodige mechanisme

Bijvragen mondeling functie:

- Hoe gebeurt de verdamping in de bladeren juist?

- Bespreek het mechanisme hoe huidmondjes openen en sluiten?

- Bespreek hoe de verschillende plantenhormonen worden getransporteerd?

- Waarom is de verdamping zo efficiënt terwijl de huidmondjes maar een kleine oppervlakte van het blad innemen?


Schriftelijk bouw van planten:

- Wat is het verschil tussen stratificatie en vernalisatie

- Hoe zorgen GA en auxine voor de lengtegroei

- Wat zijn statolieten en wat is hun functie

- Wat zijn fotoblastische zaden?

- Geef de netofotosynthesereacties van de licht en donkerreacties?


Practicum functie van planten:

- Wat is fytochroom, wat is de functie, hoe werkt het, hoe hebben we dit getest in het labo en wat was het besluit

- Als men twee plantjes van de erwt heeft en bij eentje decapteer je de top en voeg je een pasta met auxine toe. Wat zal het verschil tussen de behandelde en de niet behandelde zijn? Leg uit

- Oefening van behandelingen van een KD met licht

Donderdag 23 augustus 2012[]

Mondeling bouw van planten:

- Teken en bespreek het blad en de groei van de stengel van een eik

- Figuur: dicotyle tetrache wortel: Structuren aanduiden, de transportwegen en de morfologische eigenschappen bespreken die deze functie optimaal maken

Schriftelijk bouw van planten:

- Bespreek en teken de rijping van mannelijke en vrouwelijke voorplantingssystemen van angiospermen

- Juist/fout: -planten met houtvaten die enkel ringvormige verdikkingen hebben zijn goed aangepast aan droge omstandigheden

-...

Mondeling functie van planten:

- Bespreek het transport van water, minderalen en organische verbindingen

Schriftelijk bouw van planten:

- Bespreek de beperkingen van enten met een soor bacterie

-gaat KD-plant bloeien ja of nee

-maak schema van het effect van ... (een enzyme)

-bespreek apicale dominantie en hormonen die er een invloed op hebbe

-


maandag 25 juni 2012[]

Mondeling bouw van planten:

- Vergelijk xyleem en floeem van gymnospermen en eudicotylen en maak duidelijk met tekeningen

- Figuur van monocotyle wortel: duid aan en leg functie uit

Mondeling functie van planten:

- Wat is de invloed van auxines bij gravitropie en fototropie? Leg uit.

Vrijdag 15 juni 2012, voormiddag[]

Mondeling bouw van planten:

- Bespreek de primaire en secundaire groei van dicotyle stengel en wortel aan de hand van tekeningen. Geef aan welke structuren kenmerkend zijn voor dit type plant.

- Bespreek de volgende doorsnedes en zeg welk type weefsel, welke doorsnede, wat er op te zien is

Mondeling functie van planten:

- Bespreek bondig het xyleem en floeem transport.

Schriftelijke vragen bouw van planten:

- Hoe hebben C4 planten zich beter gespecialiseerd dan C3 planten voor het leven in een warme omgeving met waterstress?

- Wat is een elaiosoom?

- ...

- Juist of fout vragen: Voorjaarsplanten zijn sciofyten

S1S2 pollen kan een S1S3 stamper bevruchten

Schriftelijke vragen functie van planten:

- ...

- Geef de netto totaalreactie van de licht - en donkerreacties

- Wat zijn statolieten en wat is hun functie

Practicum functie van planten:

- Bij een paar weken oude erwtenplant wordt de apicale top afgesneden en besmeerd met lanolinepasta die auxines bevat. Hoe zal de groei van deze plant anders zijn dan die van het controleplantje, verklaar.

- 3 stellingen

- Bloeit een bepaalde kortedag-plant al dan niet.

- ...

maandag 11 juni 2012, namiddag[]

mondelinge hoofdvragen: bespreek de groei van een tweejarige diarche dicotyle wortel aan de hand van tekeningen. geef van elk weefsel ook de funtie en maak een bijpassend schema zodat duidelijk is van welk weefsel elk orgaan afkomstig is.

bespreek de volgende doorsnedes en zeg welk type weefsel, welke doorsnede, wat er op te zien is, .. bespreek van ethyleen en gibberellinezuur de oorsprong, de precursor, de functies en hoe het getransporteerd wordt doorheen de plant.

schriftelijke vragen bouw: wat is het verschil tussen plasmodesmata en stippels.

wat zijn sluitcellen en waarvoor dienen ze? de ontwikkeling van de vrouwelijke gameet. en aanduiden wat de pollenstadia en welke de gameetstadia zijn

2 juist of fout vragen

schriftelijke vragen functie: wat is grensplasmolyse

geef de netto totaalreactie van de licht - en donkerreacties wat zijn fotoblastische zaden?


practicum bouw:

12 foto's met 20 structuren in totaal aan te duiden. per fout antwoord -0.5 practicum functie:

practicum functie:

wat is het verschil tussen natuurlijk auxine en extern aangebracht auxine.[]

3 stellingen en zeggen of een kortedag-plant al dan niet gaat bloeien ...

zonder datum[]

Bouw


- Bespreek + teken het gehele groeiproces van een gymnosperme wortel

- stengel van gymnospermen

- transport in een plant

- Vergelijk gymnosperm wortel/stengel/blad met dicots

-Teken en bespreek een triarche wortel (2 jaar oud)

-Wat zijn sluitcellen?

Functie


- Gravitropie: wat is het, hoe komt het en hoe is het ontdekt

- bespreek: 'een van de hormonen'

[]

[]

Advertisement