Wikia


26/8/16 NM:

Mondeling (Stoks)

Bespreek de directe en indirecte effecten in een tritrofische visloze vijver die besproeid wordt met een mengsel van een fertilizer en een fungicide. Welke boodschap kan je mee geven aan landbouwers?

Gegeven: PRC grafiek. Bespreek de getoonde methode in detail. Bespreek de invloed op de soorten, treed er herstel op, reageren alle soorten hetzelfde en hoe kan je dit verklaren?

Stellingen: een monitorsoort is bij voorkeur resistent en een toenemende temperatuur zal zorgen voor een lagere LC50.

Kevin (schriftelijk):

Bespreek heat-shockprotein, waarvoor kunnen ze gebruikt worden en wat zijn de voor- en nadelen?

Stellingen:

lokale adaptaties aan tolerantie zorgen voor problemen bij gebruik van bio-merkers.

In een IBR kunnen zowel moleculaire, individuele en populatiemerkers geïntegreerd worden.

Jansen (schriftelijk):

Commet assay kan gebruik worden om RNA schade van een individuele cel op te sporen?

RTp-PCR is de eerste stap in het identificeren van een potentiële genetische biomerker

Microarray

DNA adducts

6/6/16 NM:

mondeling (Kevin)

Bespreek bio-energetische bio-indicatoren, wat zijn de voor/nadelen en waarvoor worden ze gebruikt

Juist fout + beargumenteer:

Bij IBR is de hoogste waarde steeds de meest vervuilde site

Genetische variatie is steeds te verwaarlozen bij bio-indicatoren

Omwille van hun algemeenheid, zijn de stoffen van de algemene stressreactie geen goede bio indicator

Bio-indicatoren zijn een essentiële tool om beleid op te baseren en het publiek te betrekken

Een PCA figuur (van een water buffel in 2 gebieden) mbt MT en metaalvervuiling: het verband tussen MT en [metaal] bespreken, is MT een goede bio-indicator en de figuur bespreken

Jansen (schriftelijk)

Bespreek en breng in verband met bio-indicatoren:

Microarray

eDNA

juist/fout + beargumenteer:

er is een verschil tussen AFLP en differentiele array

micronucleus kan gebruikt worden als bio-merker

Een tabel uit een paper gegeven: bespreek de resultaten uit de tabel, welke techniek wordt gebruikt, wat kunnen we hieruit afleiden

een foto van 2D gel elektroforse: welke techniek is dit, wat zijn de voor/nadelen en waarvoor wordt het gebruikt. BEspreek de resultaten op de foto (was een vergelijking van 2 gebieden)

Stoks (schriftelijk)

Bespreek de directe en indirecte effecten in een tritrofische visloze vijver die besproeid wordt met een mengsel van een fertilizer en een biocide. Doe dit voor fungicide, herbicide en insecticide. Welke boodschap kan je mee geven aan landbouwers?

Gegeven een EC50 grafiek van 3 pesticides met elk een zout en zoetwater lijn

welke techniek is dit, wat kan je hieruit afleiden, zijn zoetwatersoorten gevoeliger, stel een HC5 op voor de atrazine (1 van de gegeven pesticides) en toon grafisch aan hoe je dit gedaan hebt. Welke gegevens heb je nog nodig voor een risico-evaluatie en hoe integreer je al deze informatie?

2015 (hervormde cursus):

Stoks

- Bespreek species sensitivity distributions (geef figuur), leg uit en geef voor- en nadelen.

- Figuur en verhaaltje gegeven van een principale responscurve. Hoe heet deze techniek en beschrijf de assen (Cdt en Bk). Is er een effect van het polluent. Hebben alle taxa dezelfde respons + verklaringen voor hun respons.

Pauwels

- Bespreek de parameters van de immuunrespons. Wanneer kunnen ze worden gebruikt. Voor- en nadelen?

- IBR figuur uitleggen

- Hoe kunnen referentielaboratoria kwaliteit van fysiologische merkers garanderen. + relatie met de Europese waterstromen.

Jansen

- Stellingen, waar of onwaar + verklaar.

DNA adducts zijn persistent.

DNA schade kan altijd gemeten worden.

- Begrippen uitleggen + relatie met een biomerker.

eDNA

genotoxicologie

- Figuur gegeven van olieramp en DNA adducts erbij: Welke techniek wordt gebruikt en wat kan er uit de figuur worden afgeleid.

Examenvragen voor 2015:

1. Biotische Index berekenen a.d.h.v. gegevens.

Bijvraag: Leg de ademhaling van de waterspin uit (fysische kieuw) & vgl tracheekieuwen.

2. Bespreek de fytotoxiciteitsklassen van de bodem? Waarop zijn deze gebaseerd?

3. Verklaar de zelfreinigende werking van een rivier? Bespreek de verschillende doorlopen stadia met de organismen die erin voorkomen.

4. In welke zin zijn grassen te gebruiken als monitororganismen en zijn er relaties met cultuurgewassen?

5. Verklaar het waargenomen melanisme bij Biston betularia (Berkenspanner)?

6. Een beekje voedt een vijver. Een varkensboer wil hogerop varkens kweken en maïs telen in het braakland bij het beekje. Bespreek zo volledig mogelijk wat er kan gebeuren.

(Eutrofiering dus en soortensamenstelling dieren zal veranderen. Hier hoort hij graag wat specifieke soorten.)

Bijvraag: Welk soort metaal komt hierbij vrij? (Koper, want wordt als verteringsstimulans toegevoegd aan voeder.)

7. Bespreek welke hogere planten als bio-indicator voor de luchtkwaliteit gebruikt kunnen worden. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat meet men precies?

8. Vergelijk het gebruik van bio-indicatoren en fysico-chemische analysen? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat meet men precies?

Kleine vraagjes:

- Wat is het verschil tussen stofdepositie en stofconcentratie? Hoe wordt dit gemeten? Wat is het belang voor planten, eventueel voor dierlijke organismen?

- Is het beter dat men fosfaten in waspoeders vervangen heeft door chelerende producten?

- Wat is het nadeel van single-species-testen? Geef enkele voorbeelden.

Bijvraag: geef een voorbeeld waarbij een one-speciesaanpak tot dodelijke menselijke slachtoffers heeft geleid. (Blijkbaar hebben ze na het ongeval in Soweso waarbij veel dioxines zijn vrijgekomen alle foetussen geaborteerd op basis van de test met de cavia’s.)

- Omrekenen van ppb naar microgram per kubieke meter (don't worry, ge kunt het gewoon aflezen van de vraag zelf... ik snap echt niet waarom hij het heeft gevraagd...)

- Wat is het verschil tussen acute en chronische toxiciteitstesten? Geef voorbeelden.

- Bij gelijke concentraties zijn niet alle zwakke metalen toxisch voor planten. Toon aan.

'- W'at is het verschil tussen dosis en concentratie van een toxische stof?

- "Boer Jan klaagt bij een ozonconcentratie van 200 microgram/kubieke meter van moeilijkheden met ademen. Even verderop klaagt boer Piet bij een concentratie van ppb 50 ook over problemen met ademen. Wie van de twee veinst zijn problemen?" (Tabel gegeven met een kolom met "van ppb naar microgram/m³")

- Effect van ozon op planten is verschillend van dieren, waarom? Welke ozonconcentraties zijn het schadelijkst voor planten?

- Leg uit: Mosselmonitor. Kun je deze zowel in zoet- als zout water gebruiken?

- Sucralose: sinds 2004 toegelaten als voedingsadditief.

  • Is dit een goede beslissing?
  • Welk type verbinding is dit?
  • Wat zijn de risico's voor het milieu?
  • Onder welke omstandigheden moet er met deze verbinding voorzichtig worden omgesprongen?
  • Welke stoffen worden er mogelijk gevormd?'


22-06-12 : alle vragen kwamen van deze lijst behalve deze :

Wat is het belang van de gelijke helling van de F ppm tegenover aandeel bladnecrose tussen de curves van tulp en gladiool ? (dat het dan beide gelijkwaardige goede accumulatieindicatoren zijn).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.